ข้อกฎหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่ง https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1604/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Thu, 18 Aug 2022 08:56:49 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1604/ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1604/view.php?_did=39589พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายเพื่อควบคุม กำกับ ดูแล จัดระเบียบการใช้รถและการเสียภาษี ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย ทั้งแก่ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:42 +0700 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1604/view.php?_did=1340พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนด้วยรถ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัยซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จะใช้รถเพื่อการขนส่งจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเสียก่อน แล...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1604/view.php?_did=1339พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฏหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลและควบคุมการใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับการขับรถ การบรรทุก การใช้ความเร็ว ข้อห้ามการเดินรถ และอื่นๆ ซึ่งมีข้อสำคัญหลักๆ ดังนี้ ข้อกำหนดด้านการบรรทุก รถบรรทุ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1604/view.php?_did=1338พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและกำกับการใช้ทาง โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วรถที่ใช้บนทางหลวง เกณฑ์น้ำหนักของยานพาหนะ และน้ำหนักบรรทุกที่จะนำไปใช้วิ่งบนทางหลวง ซึ่งในส่วนของข้อกำหนดเกี่ยวกับน้ำหนักดังกล่าวเป็นไปตามประกาศผ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1604/view.php?_did=39595...Thu, 01 Jan 1970 07:33:42 +0700