ข่าวประกาศ https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Wed, 21 Aug 2019 17:53:49 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/ ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดนครปฐมที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=18702ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดนครปฐมที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กต กท กธ และ กน --------------------- ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดนครปฐมที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=18224ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดนครปฐมที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กต กท กธ และ กน ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=17143ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=17032ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=16819ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรณะ ในตำแหน...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=16612ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนที่นำออกประมูลใหม่https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=13668ประกาศคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนที่นำออกประมูลใหม่ สำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 รายชื่อผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=11849ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=11841ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ประเ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่น ๆ (ก่อสร้างรั่วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ)https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=10626ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ทำการสิ่งก่อสร้างประกอบและอื่น ๆ (ก่อสร้างรั่วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ) สขข.กำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:37 +0700 เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=6325อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 เกณฑ์การวินิจฉัยการผ่านการทดสอบขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=1309ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่องกำหนดเกณฑ์การวินิจฉัยการผ่านการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=1308กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 200 บาท ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 100 บาท ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 E-Drivinghttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=1307สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เริ่มใช้ระบบควบคุมการทดสอบขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป จำนวน 4 ท่าทดสอบ มีรายละเอียด ดังนี้ การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า การขับรถเดินหน้าและถอ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 น้ำหนักรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์https://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=1306กรมการขนส่งทางบก แจง.. การขอจดทะเบียนรถตู้เกิน 12 ที่นั่ง และรถกระบะ น้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ต้องเป็นรถที่ใช้งานส่วนตัวโดยแท้จริง ไม่นำไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว หรือ รับจ้าง ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonpathom/m-news/1599/view.php?_did=1304 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700