• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมกรมการขนส่งทางบก

ประวัติสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม 
                   ได้เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยเช่าอาคารของเอกชนเป็นที่ทำการต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณให้จัดสร้างอาคารสำนักงานถาวร ขึ้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นพร้อมโรงงานตรวจสภาพรถและบ้านพักข้าราชการจำนวน 3 หลังเรือนแถวขนาด 6 ห้องพักจำนวน 1 หลังโดยสร้างในที่ดินราชพัสดุเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวาตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนศาลากลางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2534 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้าง อาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดเพิ่มเติมอีก 1 หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นในปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของข้าราชการ เป็นอาคารชุด 4 ชั้นขนาด 27 ห้องพักจำนวน 1 หลัง
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม สาขาอำเภอธาตุพนม 
                  ได้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2530 เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในเขตท้องที่อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอนาแก และกิ่งอำเภอวังยาง โดยเช่าอาคารของเอกชนเป็นที่ทำการต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2536 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นการถาวรในที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวาตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ที่ 6 ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พื้นที่ความรับผิดชอบ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
 
ที่ตั้ง                 :  เลขที่ 3 ถนนศาลากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
รับผิดชอบ         : อำเภอเมือง อำเภอท่าอุเทน อำเภอบ้านแพง อำเภอศรีสงคราม อำเภอปลาปาก อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอนาทม
เนื้อที่                : 14 ไร่
เบอร์โทรศัพท์    : 0 4251 1087
เบอร์โทรสาร      : 0 4251 1561
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม สาขาอำเภอธาตุพนม
ที่ตั้ง                 : เลขที่ 48 หมู่ที่ 6 ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
รับผิดชอบ         : อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอนาแก และอำเภอวังยาง
เนื้อที่                : 5 ไร่
เบอร์โทรศัพท์    : 0 42541150
เบอร์โทรสาร      : 0 42541150
 
หน้าที่ความรับผิดชอบสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
                  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด วางแผนการขนส่งทางบกและส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งภายในจังหวัด กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานขนส่งสาขา และสถานีขนส่ง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
โดยมีการบริหารจัดการภายในดังนี้
       1.งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานสารบรรณ งานบริหารบุคคล งานการเงินการบัญชี การจัดทำงบประมาณ การพัสดุ งานพิมพ์ และงานธุรการทั่วไปของสำนักงาน ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยอุปกรณ์เครื่องใช้ของสำนักงาน
       2.ฝ่ายวิชาการขนส่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจรวบรวมสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง เพื่อวางแผน และจัดระบบการขนส่งภายในจังหวัด กำหนดปรับปรุงยกเลิกเส้นทางการเดินรถ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง รถขนาดเล็กการดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกประเภท การวางแผน และการตรวจตราปราบปราม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบก การแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งในระบบการขนส่ง การดำเนินงานด้านส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การประชาสัมพันธ์ ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
      3.ฝ่ายทะเบียนรถ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านทะเบียน ภาษี และค่าธรรมเนียมทางด้านทะเบียนรถ การตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ การจดทะเบียนรถใหม่ การรับชำระภาษี ประจำปี การโอนกรรมสิทธิ์รถ การย้ายรถ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถและอื่นๆ
      4.ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านใบอนุญาตผู้ประจำรถ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ การออกใบอนุญาตใหม่ การต่ออายุใบอนุญาต การยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และอื่นๆ
      5.สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขามีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านประกอบการการขนส่งส่วนบุคคล การตรวจปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก การดำเนินการด้านทะเบียน ภาษี และค่าธรรมเนียมทางด้านทะเบียนรถ การตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ การรับชำระภาษีประจำปี การโอนกรรมสิทธิ์รถ การย้ายรถ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถ และอื่นๆ การดำเนินการด้านใบอนุญาตผู้ประจำรถ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ การออกใบอนุญาตใหม่ การต่ออายุใบอนุญาต การยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานขนส่งสาขา

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
104
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
190,381
  • โทรสาร : 042-511-561
  • E-mail : nakhonphanom_dlt@hotmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl