• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนมกรมการขนส่งทางบก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

          สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม จัดตั้งตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ต้องการใ ห้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง เพื่อส่งเสริมให้การบริการของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

          การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดำเนินงานโดย กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม อาคาร 1 ชั้น 2 มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาสอบถามและค้นคว้า

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3  ถนนศาลากลาง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ : 0-4251-3589     โทรสาร : 0-4251-1561

E-Mail : nakhonphanom_dlt@hotmail.com

 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

   พระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (Eng)

   พระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ประกอบด้วย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี

   ข้อมูลสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

 

   มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
        - โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

   มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

   มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานรัฐ

                           สถานที่ตั้ง   :  เลขที่ 3  ถนนศาลากลาง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม
                                                 โทรศัพท์  :  0-4251-3589   โทรสาร  :  0-4251-1561
                                E-mail  :  nakhonphanom_dlt@hotmail.com
                             Website  :  http://nakhonphanom.dlt.go.th
  มาตรา 7 (4) กฎ มติคระรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้น เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
       -กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559
       -กฎกระทรวง การกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ รายงานขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุ 2559 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 
       -กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตผู้ประจำรถ พ.ศ.2554
       -กฎกระทรวง-รถ จยย. สาธารณะ 2556
       -กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555
       -กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตผู้ประจำรถ พ.ศ.2554
       -กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) และ(ฉบับที่ 3) ปี 2555 
       -กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวง ฉ.4 พ.ศ.2555กำหนดเครื่องแต่งกายผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ.2555กำหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับฯ รถยนต์บริการ จยย.สาธารณ 
       -กฎกระทรวง ฉ.61(2555) ออกตามความ พรบ.ขนส่ง พ.ศ.2522
       -กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วนำเข้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2556
       -กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2555       -
       -กฎกระทรวง การกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557
       -ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 2 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 115 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 2522 
       -พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522
       -ระเบียบกรมฯว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถ พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2554
       -พรบ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 12) พรบ.รถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2557
       -ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เดินรถหมุนเวียน
       -ประกาศกรมฯ แบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง มาตรฐาน 2 (จ) (รถตู้ชนิดพิเศษ) พ.ศ.2557
       -ประกาศกรมกำหนดการทรงตัวของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร พ.ศ.2555
       -ประกาศกรมการขนส่งทางบก มอบหมายกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลาง พ.ศ.2554
       -ประกาศกรมการขนส่งทางบกกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบค่าก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์และก๊าซไฮโดรเจนคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่ใช้เครื่องยนต์แก๊ส
       -ประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจหรือทดสอบสารอันเกิดจากการเสพยาเสพติดให้โทษของผู้ประจำรถในขณะปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2553
       -ประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2553
       -ประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนดคุณลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถที่จะมีไว้ใช้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ พ.ศ.2555
       -ประกาศกรมการขนส่งทงบก กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานขนส่งวัตถุอันตราย 2557
       -ประกาศกรมกรมการขนส่งทางบก กำหนดความส่องสว่างของโคมไฟแสงพุ่งไกล และโคมไฟแสงพุ่งต่ำ ของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2557

     มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดตามมาตรา 9 (8)

 

  มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
       - การดำเนินการเกี่ยวกับสถานตรวจสภาพ ตามคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ อ.311/2552 หมายเลขแดงที่ อ.343/2553 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 
       -การดำเนินการเกี่ยวกับรถรับส่งนักเรียน ตามคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ อ.158/2550 หมายเลขแดงที่ อ.422/2553ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553
       -การดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถ ตามคำพิพากษาตามคดีหมายเลขดำที่ อ.850/2554 หมายเลขแดงที่ อ.343/2553 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554

  มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)
       -วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของกรมการขนส่งทางบก
       -หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
       -นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี กรมการขนส่งทางบก และกระทรวงคมนาคม
       -อขบ.มอบนโยบาย ด้านการกำกับดูแลการขนส่งทางบก
       -นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบก
       -แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ.2555-2558)
       -แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ.2554-2558)
       -แผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
       -กรมการขนส่งทางบกมอบหมายนโยบายปรับบทบาทสู่หน่วยงานกำกับ เน้นคุมเข้มจัดระเบียบ ความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพการบริการหนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
       -กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมรองรับนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย และการเปิดเสรีในปี พ.ศ.2558 ด้วยการจัดประชุมเชิงวิชาการผู้บริการงานขนส่งทั่วประเทศ 

  มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
       -โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
           - โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลลอยกระทง
           - โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเน่ือง
           - โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่
           - โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
       -โครงการตรวจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
       -โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      
       -โครงกาสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
       -โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
       -คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
       -คู่มือข้อมูลบริการของหน่วยงานในการกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก
       -คู่มือการจัดตั้งศุนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ    

  มาตรา 9 (5) สิ่งพิพม์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
                            - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

  มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน
                           - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

  มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
                           - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

  มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ประกาศจ้างเหมาจัดซื้อ จัดจ้าง
       1.ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
       - ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องขายทอดตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าเก่า
       - ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องขายทอดตลาดรถยนต์ราชการเก่าที่เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
       - ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้
       - ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
       2.เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
       - ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
       3.ข้อมูลข่าวสารตามเกณณ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
       - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
       - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
       - ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

3 ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
52
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
190,329
  • โทรสาร : 042-511-561
  • E-mail : nakhonphanom_dlt@hotmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl