การดำเนินการด้านการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล https://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1644/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Tue, 24 May 2022 09:52:29 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1644/ การย้ายใบอนุญาตhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1644/view.php?_did=1415การย้ายใบอนุญาต การแจ้งย้ายออก กรณีผู้ประกอบการขนส่งได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่นอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของนายทะเบียนที่ออกใบอนุญาต ให้แจ้งย้ายใบอนุญาตฯ ต่อนายทะเบียนที่ออกใบอนุญาตนั้น เอกสารหลักฐาน ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1644/view.php?_did=1414การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง กรณีใบอนุญาตประกอบการขนส่งสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนที่ออกใบอนุญาต ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือลบเลือนในส...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1644/view.php?_did=1413การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน เอกสารหลักฐาน ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดนั้น ๆ เ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1644/view.php?_did=1412การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน เอกสารหลักฐาน ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดนั้น ๆ เ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การเพิ่มรถhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1644/view.php?_did=1411การเพิ่มรถ ในกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งมีปริมาณงานขนส่งเพิ่มขึ้น และประสงค์จะขอใช้รถเพิ่มขึ้น ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอเพิ่มรถต่อนายทะเบียน ซึ่งนายทะเบียนจะพิจารณาจากลักษณะและขนาดของกิจการ เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การบรรจุรถhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1644/view.php?_did=1410การบรรจุรถ เมื่อผู้ประกอบการขนส่งประสงค์จะขออนุญาตนำรถคันใหม่ มาใช้แทนคันเดิมที่แจ้งถอนออกจากประกอบการไปแล้ว ต้องแจ้งขอนำรถเข้าบรรจุแทน เอกสารหลักฐาน สำเนาใบแจ้งจำหน่ายรถ (รถใหม่) หรือสำเนาทะเบียนรถ คันที่จะนำมาบรรจุแทน ใบอนุญาตประกอบกา...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การถอนรถhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1644/view.php?_did=1409การถอนรถ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประสงค์จะใช้รถคันหนึ่งคันใดในการประกอบการขนส่งของตน เนื่องจากขายรถให้ผู้อื่นไปแล้วหรือไม่ตกลงซื้อขาย ต้องยื่นความประสงค์ขอแจ้งขอถอนรถคันดังกล่าวออก หากไม่ปรากฏหลักฐานแสดงให้เห็นว่า ได้รับอนุญาตให้ใช้...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1644/view.php?_did=1408การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีอายุ 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต สามารถต่ออายุใบอนุญาตฯได้ล่วงหน้า 60 วันก่อนวันใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยรถเดิมทุกคันจะต้องไม่ค้างชำระภาษี เอกสารหลักฐาน ใบอนุญาตประกอบการตัวจริง ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การขออนุญาตประกอบการขนส่งhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1644/view.php?_did=1407การขออนุญาตประกอบการขนส่ง ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีอายุ 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต เอกสารหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์, สำเนาหนังสือ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 หลักเกณฑ์การพิจารณาhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1644/view.php?_did=1406หลักเกณฑ์ทั่วไปในการขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล การประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดระเบียบการขนส่งส่วนบุคคลเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย มีการใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ หลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาต ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700