ข้อกฎหมายที่ผู้ประกอบการขนส่ง/เจ้าของรถและผู้ขับรถพึงทราบ https://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1636/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Tue, 24 May 2022 10:31:28 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1636/ ข้อกฎหมายที่ผู้ประกอบการขนส่ง/เจ้าของรถและผู้ขับรถพึงทราบhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1636/view.php?_did=1402ข้อกฎหมายที่ผู้ประกอบการขนส่ง/เจ้าของรถและผู้ขับรถพึงทราบ นับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2550 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 บัญญัติให้รถที่จดท...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700