ใบอนุญาตขับรถ https://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1650/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Tue, 24 May 2022 09:06:53 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1650/ จองคิวทำใบขับขี่กับ e-Bookinghttps://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1650/view.php?_did=12929 ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:38 +0700 การขอรับใบอนุญาตขับรถ (ใหม่)https://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1650/view.php?_did=1429หลักเกณฑ์ทั่วไป ใบอนุญาตขับรถ ขาดอายุ ไม่เกิน 1 ปี สามารถดำเนินการได้เลย ใบอนุญาตขับรถ ขาดอายุ เกิน 1 ปี ต้องสอบข้อเขียน ใบอนุญาตขับรถ ขาดอายุ เกิน 3 ปี ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบข้อเขียน และสอบขับรถ คุณสมบัติ จักรยานยนต...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การต่ออายุใบอนุญาตขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1650/view.php?_did=1428 ใบอนุญาตขับรถทุกชนิด สามารถต่อล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ยกเว้นใบอนุญาตขับรถชั่วคราวสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หลักฐานที่ต้องนำมา สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทะเบียนบ้านต้นฉบับ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ เช่น ชื่อ สกุล ที่อยู่ ให้นำหลัก...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถhttps://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1650/view.php?_did=1427ผู้ขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาต ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวก่อน จึงจะเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี ได้ โดยไม่ต้องอบรม และนำหลักฐานมาเหมือนทำใบอนุญาตใหม่ ซึ่งปัจจุบันผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 การขอรับใบอนุญาตสำหรับคนพิการ (พิการทางตา ,หูตึง , หูหนวก , แขน , ขา)https://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/m-news/1650/view.php?_did=1426หลักฐานประกอบคำขอ เช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตใหม่ แต่ใบรับรองแพทย์จะแตกต่างกัน>/p> พิการทางตา ใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่กรมฯ กำหนด โดยให้จักษุแพทย์ เป็นผู้ออกใบรับรอง พิการหูตึง/หูหนวก/แขน/ขา ใช้ใบรับรองแพทย์สำหรับแพทย์ ผู้เชี่ยวชำ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700