ข้อกฎหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่ง https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2099/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Thu, 02 Apr 2020 07:01:56 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2099/ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2099/view.php?_did=2315พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและจัดระเบียบการ ขนส่งทางถนนด้วยรถ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางกบมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัยซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จะใช้รถเพื่อการขนส่งจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเสียก่อน...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2099/view.php?_did=2314พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฏหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลและควบคุมการใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับการขับรถ การบรรทุก การใช้ความเร็ว ข้อห้ามการเดินรถ และอื่นๆ ซึ่งมีข้อสำคัญหลักๆ ดังนี้ ข้อกำหนดด้านการบรรทุก รถบรรทุก...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/2099/view.php?_did=2313พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและกำกับการใช้ทาง โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วรถที่ใช้บนทางหลวง เกณฑ์น้ำหนักของยานพาหนะ และน้ำหนักบรรทุกที่จะนำไปใช้วิ่งบนทางหลวง ซึ่งในส่วนของข้อกำหนดเกี่ยวกับน้ำหนักดังกล่าวเป็นไปตามประกาศผ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700