สาระน่ารู้ https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/8975/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Thu, 02 Apr 2020 07:50:42 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/8975/ การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/8975/view.php?_did=21619วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ต้นทุนที่รถวิ่งเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ถึง 2 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายต้นทุนที่รถวิ่งทั้งหมด ซึ่งปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถบรรทุก สามารถจำแนกออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ 1. ปัจจัยด้าน...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 การห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/8975/view.php?_did=21618วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๑ (๗)แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎห...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ป้ายเตือนhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/8975/view.php?_did=21617...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ป้ายบังคับhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/8975/view.php?_did=21616...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ป้ายบนพื้นทางhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/8975/view.php?_did=21615...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700