ใบอนุญาตขับรถ https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/8967/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sat, 05 Dec 2020 03:33:25 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/8967/ การขอรับใบอนุญาตขับรถ (ใหม่)https://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/8967/view.php?_did=21613หลักเกณฑ์ทั่วไป ใบอนุญาตขับรถ ขาดอายุ ไม่เกิน 1 ปี สามารถดำเนินการได้เลย ใบอนุญาตขับรถ ขาดอายุ เกิน 1 ปี ต้องสอบข้อเขียนใหม่ (อบรม 2 ชั่วโมง) ใบอนุญาตขับรถ ขาดอายุ เกิน 3 ปี ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อบรม 4 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และสอบขับรถ ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 การต่ออายุใบอนุญาตhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/8967/view.php?_did=21612 ใบอนุญาตขับรถทุกชนิด สามารถต่อล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ยกเว้นใบอนุญาตขับรถชั่วคราวสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน หลักฐานที่ต้องนำมา บัตรประจำตัวประชาชน , ใบอนุญาตฉบับเดิม ใบอนุญาตส่วนบุคคล 5 ปี เป็น 5 ปี ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และอบรม...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 การเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตhttps://www.dlt.go.th/site/phatthalung/m-news/8967/view.php?_did=21611 ผู้ขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาต ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวก่อน จึงจะเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี ได้ โดยไม่ต้องอบรม และนำหลักฐานมาเหมือนทำใบอนุญาตใหม่ ซึ่งปัจจุบันผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล และใบอนุญาตขั...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700