• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยากรมการขนส่งทางบก

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย"

ค่านิยมและวัฒนธรรม

0 (Objective) เป้าหมายชัดเจน  การทำงานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน มีมาตรฐาน  อย่างมืออาชีพ (รู้จริง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และผลงานเกินความคาดหมาย)

N (Network) มีบูรณาการ  โดยบูรณาการเป็นเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

E (Eminence) งานโดดเด่น  เพื่อความมีชื่อเสียง  ผลงานโดดเด่น  และตรงกับความต้องการของประชาชน

D (Digital  Economy)  เน้นนวัตกรรม  ด้วยการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสมและปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยรองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

L (Legitimacy)  กำกับตามกฎหมาย  เพื่อให้เกิดการควบคุม  กำกับ  ดูแล  ตามกฎหมายที่เข้มแข็ง

T (Transparency)  โปร่งใส  เป็นธรรม  รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส  และเป็นธรรม

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบ  ควบคุม  กำกับ  ดูแลระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  รวมถึงเชื่อมโยงกับกรขนส่งรูปแบบอื่น

2. พัฒนานวัตกรรมการควบคุม  กำกับ  ดูแลระบบการขนส่งทางถนนและบังคับใช้กฎหมาย

3. พัฒนา และส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและมีสำนึกรับผิดชอบ

4. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้

2. พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ

4. เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

529 หมู่ 11 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
97
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
394,016
  • โทรสาร : 054-481909
  • E-mail : phayao@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl