• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยากรมการขนส่งทางบก

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

แนวทางการดำเนินการด้านความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแผนการเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1/2564 โดยกำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดเปิดทำการเรียนการสอนภายในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป นั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาได้กำหนดแนวทางการดำเนินการด้านความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้เจ้าของรถได้เตรียมความพร้อมในการยื่นขออนุญาตไปยังผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนให้ถูกต้องก่อนนำรถไปใช้ในการรับส่งนักเรียนในการเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1/2564
2. จัดเตรียมแผนรองรับการนำรถเข้ารับการตรวจสอบที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เพื่อมิให้เกิดความแออัดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดช่วงเวลาให้ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนนำรถ/เจ้าของรถนำรถเข้ามาตรวจสอบวันละไม่เกิน 20 คัน
3. เมื่อผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน/เจ้าของรถนำรถเข้าตรวจสอบแล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาจะดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในตัวรถทุกคัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ หมั่นทำความสะอาดรถ และอุปกรณ์ที่มีการใช้ร่วมกันของผู้โดยสาร เช่น บริเวณมือจับประตู ราวบันได เบาะที่นั่งด้วยการเช็ดทำความสะอาด ด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้ง พร้อมทั้งจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับผู้โดยสาร จัดที่นั่งไม่ให้แออัดจนเกินไป มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการเดินทาง งดรับประทานอาหารบนรถ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทั้งนี้ ภายหลังที่มีการเปิดการเรียนการสอน สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเป็นระยะๆ หากตรวจพบว่ารถรับส่งนักเรียนคันใดไม่ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย โดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการได้ที่สายด่วน โทร 1584 หรือ Application : DLT GPS

รูปภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

529 หมู่ 11 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
216
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
317,030
  • โทรสาร : 054-481909
  • E-mail : phayao@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl