ข้อกฎหมายที่ผู้ประกอบการขนส่ง/เจ้าของรถและผู้ขับรถพึงทราบ https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/2032/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sun, 28 Nov 2021 03:28:41 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/2032/ ข้อกฎหมายที่ผู้ประกอบการขนส่ง/เจ้าของรถและผู้ขับรถพึงทราบhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/2032/view.php?_did=2182ข้อกฎหมายที่ผู้ประกอบการขนส่ง/เจ้าของรถและผู้ขับรถพึงทราบ นับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2550 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 บัญญัติให้รถที่จดท...Thu, 01 Jan 1970 07:33:36 +0700