มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/9679/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sun, 28 Nov 2021 02:38:02 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/9679/ การจัดหาพัสดุhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/9679/view.php?_did=25425...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 การให้บริการประชาชนhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/9679/view.php?_did=25426...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 การบริหารงานของหน่วยงานhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/9679/view.php?_did=25427...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 การบริหารงบประมาณhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/9679/view.php?_did=25428...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/9679/view.php?_did=25429...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700