การส่งเสริมความโปร่งใส https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8480/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Sat, 27 Nov 2021 18:51:37 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8480/ รายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8480/view.php?_did=30968...Thu, 01 Jan 1970 07:33:41 +0700 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8480/view.php?_did=27215...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ระบบติดตามการแก้ไขปัญหาของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8480/view.php?_did=25739...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 แผนผังการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8480/view.php?_did=25738...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 แผนผังการปฏิบัติงานการรับเรื่องของสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8480/view.php?_did=25737...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 แบบรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62-พ.ค. 63)https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8480/view.php?_did=25691...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 ขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8480/view.php?_did=25690...Thu, 01 Jan 1970 07:33:40 +0700 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดพะเยา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8480/view.php?_did=19394...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมการขนส่งทางบกhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8480/view.php?_did=19023...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการต่อของร้องเรียนของประชาชน สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8480/view.php?_did=19022...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 ขั้นตอนในการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8480/view.php?_did=19021...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 สถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8480/view.php?_did=19024...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 แบบรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62)https://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8480/view.php?_did=19057...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttps://www.dlt.go.th/site/phayao/m-news/8480/view.php?_did=19148จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประจำจังหวัดพะเยา ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700