• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 27 เมษายน 2560

 มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

 มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

สถานที่ตั้ง :: 49 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 
โทรศัพท์ 0 3242 5356 Call Center. 1584 
E-Mail : phetchaburi@dlt.mail.go.th 
Website : www.dlt.go.th/site/phetchaburi
Webboard : www.dlt.go.th/site/phetchaburi/m-webboard/5221/

 มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียนระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 มาตรา 7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

49 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
153
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
468,676
  • โทรสาร : 032-428087
  • E-mail : phetchaburi@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl