• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกรมการขนส่งทางบก

                                   

การเปิดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (2 กันยายน 2564)

การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (2 กันยายน 2564)

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามประกาศฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (2 กันยายน 2564)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย จนถึงสิ้นปี 31 ธันวาคม 2564  (23 สิงหาคม 2564)

งดให้บริการเดินรถเข้าออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” ต้องปฏิบัติตามประกาศ ศบค. อย่างเคร่งครัด (วันที่ 21 กรกฎาคม 2564)

คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3860/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วันที่ 14 กรกฎาคม 2564)

งดการอบรมใบอนุญาตขับรถ ณ สำนักงานขนส่ง  (11 กรกฎาคม 2564)

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ขอให้ตรวจผู้โดยสารก่อนให้เช่ารถ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3860/2564 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 (วันที่ 14 กรกฎาคม 2564)

คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 442/2564 เรื่อง การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้าตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27)

ซักซ้อมความเข้าใจคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 2613/2564 ลงวันที่ 14 พฤษคม 2564 กรณีห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ตในช่องทางบก (วันที่ 15 พฤษภาคม 2564)

มาตรการในการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต (วันที่ 23 เมษายน 2564)

 การตรวจสอบและกำกับดูแลการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สถานีขส่งผู้โดยสาร และจุดตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณ Checking Point (วันที่ 17 เมษายน 2564)

  ขอความร่วมมือผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใด ให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ไว้เป็นการชั่วคราว (วันที่ 13 เมษายน 2564)

ซักซ้อมการปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ และการดำเนินการอื่นๆ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (วันที่ 13 เมษายน 2564)

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แนวทางปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) (วันที่ 13 เมษายน 2564)

  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แนวทางปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ของกระทรวงคมนาคม (วันที่ 12 เมษายน 2564)

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการ แนวทางการดำเนินการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วันที่ 7 เมษายน 2564)

รายชื่อรถ เจ้าของรถ Wellness Van
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19
วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คู่มือประชาชน
ช่องทางด่วน แก้หนี้ สายด่วน 1213
การท่องเที่ยว
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
Phuket Brand
ตัวอย่างข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก
gecc online
การจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์
เทคนิคการขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต อย่างปลอดภัย
GPS
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
การจองคิวตรวจสภาพรถขนส่ง สำหรับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

42/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
92
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
755,451
  • E-mail : phuket@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl