• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกรมการขนส่งทางบก

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมการขนส่งฉบับที่

 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 แบ่งส่วนราชการ

ดังนี้

     ราชการบริหารส่วนกลาง

    1. สำนักงานเลขานุการกรม

     2. กองโรงเรียนการขนส่ง

     3. กองขนส่งทางบก

     4. กองควบคุมและส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ

     5. กองทะเบียนขนส่งทางน้ำ

     6. กองขุดและรักษาร่องน้ำ

     7. สำนักงานการบินพลเรือน

     ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

     1. ขนส่งภาค

     2. ขนส่งจังหวัด

     3. ขนส่งอำเภอ

ต่อมาปี พ.ศ. 2506 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2506 ได้ยกฐานะสำนักงานการบินพลเรือนขึ้นเป็นกรมการบินพาณิชย์ และกรมการขนส่งได้มีชื่อใหม่เป็นกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้การควบคุมกิจการขนส่งเป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย กรมการขนส่งทางบกจึงได้เปิดที่ทำการขนส่งทั่วราชอาณาจักร โดยเฉพาะ       ปี พ.ศ. 2504 เริ่มเปิดสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี สำนักงานขนส่งเพชรบุรี และสำนักงานขนส่ง นครสวรรค์ และทุก ๆ ปี จะมีการเปิดที่ทำการขนส่งเพิ่มขึ้น 1-5 จังหวัด จนถึงพ.ศ. 2508 ได้เปิดที่ทำการขนส่งจังหวัดเพิ่มขึ้นอีก 6 จังหวัด คือ จังหวัดยะลา จังหวัดพังงา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและ จัดระเบียบการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ ขนส่งทางบกภายในจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต        

     เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2512 สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้เริ่มแยกตัวออกจากจังหวัดพังงา และได้เปิดให้บริการที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ คืออำเภอเมือง อำเภอถลางและอำเภอกะทู้ ใช้เป็นที่ทำการคลอดเวลา 13 ปีเศษ เนื่องจากสำนักงานขนส่งตั้งอยู่ริมถนนไม่มีบริเวณ สำหรับใช้ตรวจสภาพรถ จึงจำเป็นต้องใช้ถนนหน้าสำนักงานเป็น ที่ตรวจสภาพรถ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากีดขวางการจราจร จึงมีความ จำเป็นต้องย้ายสำนักงานฯ ไปที่ใหม่โดยเช่าอาคารเลขที่ 9-11ถนนนิมิต 3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2526 และเพื่อเป็นการเตรียมรับโอนงานทะเบียน รถยนต์และล้อเลื่อน ก็ได้เช่าสถานที่ทำการเพิ่มซึ่งอยู่ใกล้อาคารเดิม เลขที่ 2 ถนนนิมิตร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 ได้ย้ายที่ทำการไป อยู่ที่ 42/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นสำนักงานที่ก่อสร้างขึ้นด้วยงบประมาณ 13.5 ล้านบาท บนเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่มีตัวอาคารเป็นตึกคอนกรีต 2 ชั้น ต่อกับอาคารตรวจสภาพด้านหลัง 1 ชั้น และ มีบ้านพักจำนวน 12 หลัง
         ต่อมาในปี 2535 สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้รับงบ เงิน 6,077,400.- บาท โดยได้เริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายน 2536 และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2537 เป็นอาคารประมาณก่อสร้างอาคารทะเบียนรถยนต์และล้อเลื่อนเป็นจำนวนสองชั้น ชั้นหนึ่ง เป็นที่ทำการของฝ่ายทะเบียนรถ งานทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ชั้นสอง ใช้เป็นห้องทำงานของขนส่งงานบริหารทั่วไป และงานทะเบียนรถตามพ.ร.บ.ขนส่ง และห้องเวร

 

       ในปีงบประมาณ 2548 สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ จำนวน 33ยูนิต เพื่อทดแทนบ้านพักเดิมที่ชำรุดและไม่เพียงพอกับข้าราชการ อาคารดังกล่าวแล้วเสร็จและเข้าพักอาศัยได้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 

รายชื่อรถ เจ้าของรถ Wellness Van
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19
วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คู่มือประชาชน
ช่องทางด่วน แก้หนี้ สายด่วน 1213
การท่องเที่ยว
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
Phuket Brand
ตัวอย่างข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก
gecc online
การจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์
เทคนิคการขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต อย่างปลอดภัย
GPS
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
การจองคิวตรวจสภาพรถขนส่ง สำหรับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

42/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
87
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
755,446
  • E-mail : phuket@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl