• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกรมการขนส่งทางบก

วิสัยทัศน์

         เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล
         ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

2. พัฒนานวัตกรรมการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน และบังคับใช้กฎหมาย

3. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพ และมีสำนึกรับผิดชอบ

4. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม

“ ONE DLT " เป้าหมายชัดเจน มีบูรณาการ งานโดดเด่น
เน้นนวัตกรรม กำกับตามกฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม

 1. O
  (Objective)

  เป้าหมายชัดเจนการทำงานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน มีมาตรฐาน อย่างมืออาชีพ (รู้จริง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และผลงานเกินความคาดหมาย)

 2. N
  (Network)

  มีบูรณาการ โดยบูรณาการเป็นเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก

 3. E
  (Eminence)

  งานโดดเด่น เพื่อความมีชื่อเสียง ผลงานโดดเด่น และตรงกับความต้องการของประชาชน

 4. D
  (Digital Economy)

  เน้นนวัตกรรมด้วยการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสม และปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 5. L
  (Legitimacy)

  กำกับตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการควบคุม กำกับ ดูแล ตามกฎหมายที่เข้มเข็ง

 6. T
  (Transparency)

  โปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม

 

รายชื่อรถ เจ้าของรถ Wellness Van
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19
วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คู่มือประชาชน
ช่องทางด่วน แก้หนี้ สายด่วน 1213
การท่องเที่ยว
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
Phuket Brand
ตัวอย่างข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก
gecc online
การจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์
เทคนิคการขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต อย่างปลอดภัย
GPS
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
การจองคิวตรวจสภาพรถขนส่ง สำหรับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

42/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
26
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
755,385
 • E-mail : phuket@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl