• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกรมการขนส่งทางบก

รายชื่อหน่วนงาน หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์กลาง
เบอร์กลาง 076-214929
ขนส่งจังหวัดภูเก็ต 076-214929  
งานบริหารงานทั่วไป 076-214929  
กลุ่มวิชาการขนส่ง 076-220791  
ฝ่ายทะเบียนรถ 076-211019  
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ 076-211019 ต่อ 205
งานทะเบียนรถยนต์ 076-211019 ต่อ 206
งานทะเบียนรถจักรยานยนต์ 076-211019 ต่อ 203
งานทะเบียนรถขนส่ง 076-211019 ต่อ 103
ฝ่ายตรวจสภาพรถ 076-220792  
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 076-214930  
     
     
     
รายชื่อรถ เจ้าของรถ Wellness Van
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19
วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คู่มือประชาชน
ช่องทางด่วน แก้หนี้ สายด่วน 1213
การท่องเที่ยว
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
Phuket Brand
ตัวอย่างข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก
gecc online
การจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์
เทคนิคการขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต อย่างปลอดภัย
GPS
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
การจองคิวตรวจสภาพรถขนส่ง สำหรับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

42/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
76
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
755,435
  • E-mail : phuket@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl