• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกรมการขนส่งทางบก

การประกอบการแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. การขนส่งประจำทาง

  หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนดได้แก่รถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯ รถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯไปส่วนภูมิภาค รถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดในส่วนภูมิภาค รถโดยสารประจำทางในเขตจังหวัดในส่วนภูมิภาค

  ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีพื้นเป็นสีเหลือง ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ เช่น 10-9999 สถานที่ติดต่อ ให้ยื่นคำขอได้ตามภูมิลำเนา(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่(กรณีเป็นนิติบุคคล)

  • ส่วนกลาง ที่ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก
  • ส่วนภูมิภาค ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด
    
 2. การขนส่งไม่ประจำทาง

  หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จำกัดเส้นทาง และห้ามมิให้กระทำการขนส่งอันมีลักษณะเช่นเดียวหรือคล้ายกัน หรือมีลักษณะเป็นการแย่งผลประโยชน์กับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

  • การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร ได้แก่ การขนส่งเพื่อสินจ้างด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดต่าง ๆ โดยจัดเก็บค่าขนส่งและหรือค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่งเป็นรายบุคคล หรือโดยการเหมาเป็นรายเที่ยว รายวัน หรือรายเดือน

   ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีพื้นเป็นสีเหลือง ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ เช่น 30-9999 สถานที่ติดต่อให้ยื่นคำขอได้ตามภูมิลำเนา(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่(กรณีเป็นนิติบุคคล)

   • ส่วนกลาง ที่ส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก
     
  • การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก ได้แก่ การขนส่งเพื่อสินจ้างด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (บรรทุกสินค้าหรือสิ่งของของผู้ว่าจ้างหรือผู้ใช้บริการ) ไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ โดยจัดเก็บค่าขนส่งและหรือค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง

   ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีพื้นเป็นสีเหลือง ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ เช่น 70-9999 สถานที่ติดต่อ ให้ยื่นคำขอได้ตามภูมิลำเนา(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือตามที่ตั้งสำนัก งานใหญ่ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

   • ส่วนกลาง ที่ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของ สำนักการขนส่ง สินค้า กรมการขนส่งทางบก
   • ส่วนภูมิภาค ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด
     
 3. การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก

  หมายความว่า การขนส่งคนหรือสิ่งของ หรือคนและสิ่งของรวมกันเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนด ด้วยรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสี่พันกิโลกรัม ได้แก่ รถโดยสารรับจ้างขนาดเล็ก ซึ่งมีเส้นทางเดินรถในเขตตัวเมืองที่มีพื้นที่ไม่ไกลมากนัก และมักจะเป็นเขตท้องที่ที่รถโดยสารขนาดใหญ่ ไม่สามารถเข้าไปรับ-ส่งผู้โดยสารได้โดยสะดวก จึงจำเป็นต้องใช้รถขนาดเล็ก

  ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีพื้นเป็นสีเหลือง ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ เช่น 20-9999 สถานที่ติดต่อ ให้ยื่นคำขอได้ตามภูมิลำเนา(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่(กรณีเป็นนิติบุคคล)

  • ส่วนกลาง ที่ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก
  • ส่วนภูมิภาค ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด
    
 4. การขนส่งส่วนบุคคล

  หมายความว่า การขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเอง ด้วยรถที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม โดยมิได้ใช้รถนั้นเป็นเครื่องมือรับจ้างหารายได้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

  • การขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร

   ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีพื้นเป็นสีขาว ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ เช่น 40-9999

  • การขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุก (รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ)

   ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีพื้นเป็นสีขาว ตัวอักษรและตัวเลขเป็นสีดำ เช่น 80-9999 สถานที่ติดต่อ ให้ยื่นคำขอได้ตามภูมิลำเนา (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่(กรณีเป็นนิติบุคคล)

   •  

 

รายชื่อรถ เจ้าของรถ Wellness Van
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19
วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คู่มือประชาชน
ช่องทางด่วน แก้หนี้ สายด่วน 1213
การท่องเที่ยว
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
Phuket Brand
ตัวอย่างข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก
gecc online
การจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์
เทคนิคการขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต อย่างปลอดภัย
GPS
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
การจองคิวตรวจสภาพรถขนส่ง สำหรับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

42/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
66
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
755,425
 • E-mail : phuket@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl