• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

 
 
ลำดับ ชื่อรายการ หน่วย ราคา สกุลเงิน
1 คำขอ ฉบับละ 5 บาท
2 ใบคู่มือจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
3 แผ่นป้ายทะเบียน แผ่นละ 100 บาท
4 การขอค้นทะเบียนรถหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียน      
  (ก)   รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท
  (ข)   รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 50 บาท
5 การโอนทะเบียนรถ ครั้งละ 100 บาท
6 การย้ายรถ      
  (ก)   รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 50 บาท
  (ข)   รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 20 บาท
7 การตรวจสภาพรถ      
  (ก)   รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท
  (ข)   รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 50 บาท
8 ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 100 บาท
9 ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี ฉบับละ 100 บาท
10 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ฉบับละ 50 บาท
11 การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ ครั้งละ 50 บาท
12 ใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับละ 50 บาท
13 ใบแทนอนุญาต ครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต แต่ไม่เกินฉบับละ ฉบับละ 100 บาท
14 ใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ฉบับละ 20 บาท
15 ใบแทนหนังสืออนุญาต ฉบับละ 25 บาท
16 ค่าธรรมเนียมอื่น ครั้งละ 20 บาท
มาตรฐาน Q-Mark
มาตรฐาน Q-bus
รายชื่อรถ เจ้าของรถ Wellness Van
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19
วารสารนโยบายการขนส่งและจราจร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คู่มือประชาชน
ช่องทางด่วน แก้หนี้ สายด่วน 1213
การท่องเที่ยว
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
Phuket Brand
ตัวอย่างข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก
gecc online
การจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์
เทคนิคการขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต อย่างปลอดภัย
GPS
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
การจองคิวตรวจสภาพรถขนส่ง สำหรับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

42/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
135
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
776,424
  • E-mail : phuket@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl