• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

หลักเกณฑ์ทั่วไป

 1. ใบอนุญาตขับรถ ขาดอายุ ไม่เกิน 1 ปี สามารถดำเนินการได้เลย
 2. ใบอนุญาตขับรถ ขาดอายุ เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนใหม่ (ชนิดชั่วคราวอบรม 5 ชั่วโมง, ชนิดส่วนบุคคลอบรม 2 ชั่วโมง)
 3. ใบอนุญาตขับรถ ขาดอายุ เกิน 3 ปี ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อบรม 5 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และสอบขับรถ

คุณสมบัติ

 1. จักรยานยนต์ อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ (ขับรถไม่เกิน 110 ซีซี.)
 2. รถยนต์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 3. รถจักรยานยนต์สาธารณะ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 4. รถยนต์สาธารณะ อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. บัตรประชาชน ฉบับจริง
 2. ใบรับรองแพทย์(แบบใหม่ ชนิด 2 ตอน ตามแบบฟอร์มที่ได้รับการรับรองจากมติกรรมการแพทย์สภา) ออกก่อนวันยื่นคำขอ ไม่เกิน 1 เดือน
 3. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นๆ ที่ไม่ขาดอายุ (ถ้ามี)
 4. กรณีเป็นชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) แทนบัตรประชาชน ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) หรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ที่สถานทูตออกให้ หรือทางราชการออกให้แทนทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ตรวจสอบหลักฐาน/ออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 3. อบรม 5 ชม.
 4. สอบข้อเขียน หลักเกณฑ์ ผ่าน 90% จาก 50 ข้อ ต้องได้ 45 ข้อ จึงจะถือว่า ผ่าน กรณีไม่ผ่านการทดสอบ จะออกใบนัดมาทำการทดสอบแก้ตัวใหม่ ในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่สอบไม่ผ่าน แต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันยื่นคำขอ
 5. สอบขับรถ หลักเกณฑ์กำหนดสอบ 3 ท่า กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบ ในท่าใด ให้มาทดสอบแก้ตัวเฉพาะท่าที่ไม่ผ่าน เมื่อพ้นกำหนด 3 วันทำการ นับแต่วันที่ ทดสอบไม่ผ่าน แต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นคำขอ
 6. ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตขับรถ

หมายเหตุ  การมาดำเนินการต้องจองคิวเข้ารับบริการ ผ่าน แอป DLT SMART QUEUE เท่านั้น 

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

42/1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
608
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
616,841
 • E-mail : phuket@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl