• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรมการขนส่งทางบก

ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 86 คน

แยกได้ดังต่อไปนี้

  • เป็นข้าราชการ จำนวน 39 คน
  • ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน
  • พนักงานราชการ จำนวน 17 คน
  • ลูกจ้าง กปถ. จำนวน 26 คน
  • ลูกจ้าง งบประมาณ จำนวน 1 คน
งานบริหารงานทั่วไป

 

ลำดับที่  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายณัชภณ  ยลวงศ์ ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2 นางสาวกาญจน์ชนิตา เรืองกิจวัฒน์      หัวหน้างานบริงานทั่วไป
3 นางสาวยุภาทิพย์ นุ่มน้อย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
4 นางสาวปาริชาติ มัจฉา เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
5 นางสาวดาวัลย์ เกศโร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
6 นางสาวน้ำฝน ไชยปัญหา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
7 นางสาวกิติยา มีแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
8 นายมานะ พ่วงเจริญ พนักงานบริการ
9 นายนที เมืองพันธ์ พนักงานขับรถยนต์
10 นายสุรเชษฐ์ คงศรี พนักงานขับรถยนต์
12 นายก้องเกียรติ พึ่งพระ พนักงานขับรถยนต์

 

กลุ่มวิชาการขนส่ง

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวสุทิพย์ ตนประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
2 นางสาวอัจฉรา อรุณรัตน์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
3 นายอิทธิพล จิตรเอื้อ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
4 นางสาวใบเฟิร์น คำพุฒิจันทร์ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
5 นางนลินรัตน์ อินทร์ห้อย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
6  นายพีรณัฐ รอดสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ขนส่ง 1584
7  นายวุฒิชัย เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ขนส่ง
8  ------ว่าง------ เจ้าหน้าที่ขนส่ง
9 นายอภิเดช อ่อนเกิด เจ้าหน้าที่ขนส่ง
10 นายสุปัญญา คงแป้น เจ้าหน้าที่ขนส่ง
11  นายปฏิญญา ศิวาลัย เจ้าหน้าที่ขนส่ง
 12 นายวุฒิพงศ์ จันทราศรีกุล เจ้าหน้าที่ขนส่ง
 13
นายเสรี ศรีใส  
พนักงานขับรถ
14 นายณัฐพงศ์ ทัดแก้ว พนักงานขับรถ
15
นายสิทธิโชค เสนานาญ
พนักงานขับรถ
16 นายอรรถพล โหมดสง่า เจ้าหน้าที่ขนส่ง ศูนย์ GPS
17
-----ว่าง------
เจ้าหน้าที่ขนส่ง ศูนย์ GPS
18 นายดุสิต เพชรโรจน์ เจ้าหน้าที่ขนส่ง ศูนย์ GPS
19 นายพันธมิตร สำเภามาตา เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ Checking point
20 นางสาวเบญวรรณ มั่งมี เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ Checking point
21 นางสาวยอดฤทัย มั่งมี เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ Checking point
22 นายภราดร สุขมาก เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ Checking point
23 นายราเชนทร์ ด่วนศิริ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ Checking point
24 นายธีรยุทธ มุขดารา เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ Checking point

ฝ่ายทะเบียนรถ
ลำดับที่  ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 นางวรรณา อุดมศิลปศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ               
2 นางฐิติมา สระสรวย เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
3 นางลัดดา ฝ่ายเดช เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
4 นางสาวปุณยาพร มีทอง เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
5 นางเบญจวรรณ ไพพิเชษฐ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
6 นางสาววิภารัตน์ รัตนรุ่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
7 นางสาวเพ็ญรุ่ง พึ่งพงษ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
8 นางสาววิริยะ ใยบำรุง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
9 นางสาวภิญญาพัชญ์ พรรณา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
10 นางนิภาพร  สังขประกุล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

 

ลำดับที่  ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง
1 นายกิตชพัสฐ์ เกตุแก้ว      หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
2 นางสาววนิสา ไม้เกตุ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
3 นางสาวปาริชาติ มัจฉา เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
4 นางสาวกชกร  พุกกะเวส เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
5 นางสาวสุกัญญา ศรีใส  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                

 

ฝ่ายตรวจสภาพรถ

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายปรัชญา สมิทธิเวชรงค์ หัวหน้าฝายตรวจสภาพรถ
2 นายยุทธวัช ยมะคุปต์ นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
3 นายมานพ  คนไหว นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
4 นายธวัชชัย โคตรรักษา นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน
5 นางสาวจริญญา สมิทธิเวชรงค์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
6 นายชาคริต เฉลิมวงษ์ ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ
7 นายสารบัญ ทองจุไร ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ

 

 

 

  สาขาอำเภอปราณบุรี
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นางเพ็ญศรี นาคบาตร์ หัวหน้าสาขาอำเภอปราณบุรี
2 นายธงชัย ขำนาท เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
3 นางสาวณภัทรดา ชรัสธำรงค์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
4 นางสาวอารมณ์ เพ็ญศรี เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
5 นางชาณิศา ชิวขนาน เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
6 นายกิจพิศาล แย้มเย เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
7 นางภัสฐ์ศรา ศรีสุวรรณศิลป์ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
8 นางพจณี วงษ์สงฆ์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
9 นางสาวณิชชา วิหารพรหม เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
10 นายฤทธิชัย แสงทวีป นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน
11 นายศิโรโดม อ่อนคล้าย นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน
12 นางสาวมนต์ทิพย์ จันกิมฮะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
13 นางสาวกาญจนา กิจสินธุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
14 นางสิริพร อังคาระอาพันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
15 นางเพ็ญรุ่ง พินคง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                         
16 นางสาวอารมณ์ หุ่นประเสริฐ            เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
17 นางสาวลัดดาวรรณ เพชรประดับ       เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 18  นายอนันต์ สุวรรณ พนักงานขับรถ
19 นายโสมนัส บุญเกิด ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ

สาขาอำเภอบางสะพาน
ลำดับที่ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง
1 นายอนัส กองเจ                      หัวหน้าสาขาอำเภอบางสะพาน
2 นายวิชัย นาคปน นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
3 นางนงค์รักษ์ ตะเพียนทอง เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
4 นางฐารุณี อ่อนแซ่ม เจ้าพนักงานเงินและบัญชีชำนาญงาน
5 นายบุญช่วย สระสรวย พนักงานขับรถ
6 นางราตรี ชูชื่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
7 นางสาวสุดารัตน์ ธวัชชัยเฉลิมกุล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
8 นางสาววราภรณ์ ศิลพูล เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
9 นางสาวนิลาวัณย์ พวงศรี เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูฃ
10 นายธีระพงศ์ เหลือเหลื่อม ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ
 

สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

199 หมู่ 16 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
154
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
160,293
  • โทรสาร : 0-3260-1900
  • E-mail : prachuap@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl