• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรมการขนส่งทางบก

 
 
รายชื่อและที่อยู่ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถานตรวจสภาพ ที่อยู่ เลขที่ / สิ้นอายุ น้ำหนักรถ/ประเภทรถ โทรศัพท์
1.หจก.เค.เอส.ซี.ออโต้พาร์ท 44/3  ถนนเพชรเกษม ปข 002/2544 ไม่เกิน 1,600  กก. 0-3253-6808
แอนด์เซอร์วิส ต.หนองแก อ.หัวหิน สิ้นอายุ 8  สิงหาคม 2562 เกิน 1,600 กก.  
(นายกิตติพงษ์  สิริเพชรเกษม) จ.ประจวบคีรีขันธ์   รถจักรยานยนต์  
2.บุญเกิดตรวจสภาพ 53/1 หมู่ที่ 2 ปข 008/2544 ไม่เกิน 1,600 กก. 0-3268-2657
(นายศิลป์ชัย  บุญเกิด) ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี สิ้นอายุ 28 ตุลาคม 2559 รถจักรยานยนต์ 081-8598652
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
3.ประจวบตรวจสภาพ 446/1  หมู่ที่ 16 ปข 014/2544 ไม่เกิน 1,600  กก. 089-2086976
(นายสมประสงค์  ศรีประภา) ต.อ่าวน้อย สิ้นอายุ 30 มีนาคม 2560 รถจักรยานยนต์ 0-3281-1255
  อ.เมือง      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
4.หน้าค่ายตรวจสภาพ 29/1 ถนนเพชรเกษม ปข 015/2544 เกิน 1,600 กก. 032-542120
(นายสมประสงค์  ศรีประภา) หมู่ที่ 7 ต.เขาน้อย สิ้นอายุ 6 ธันวาคม 2559 ไม่เกิน 1,600  กก.  
  อ.ปราณบุรี   รถจักรยานยนต์  
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
5.สุวัจน์ 229 หมู่ที่ 4 ปข 002/2547 ไม่เกิน 1,600  กก. 081-1909799
(นายจรัญ  เสมเถื่อน) ต.ร่อนทอง สิ้นอายุ 8 พฤศจิกายน 2559 รถจักรยานยนต์  
  อ.บางสะพาน เดิม ปข 011/2544    
  จ.ประจวบคีรีขันธ์ โอนกรรมสิทธิ์ จาก(นางชู  ประดิษฐ์พงษ์)    
6.สมพงศ์เซอร์วิส 3 341  หมู่ที่ 5 ปข 001/2549 เกิน 1,600 กก.(พรบ.รย.) 081-7551741
(นายสมหมาย  ชัยหา) ต.ไชยราช สิ้นอายุ 12  มี.ค. 2561 ไม่เกิน 1,600 กก.  
  อ.บางสะพานน้อย เดิม ปข 001/2546 รถจักรยานยนต์  
  จ.ประจวบคีรีขันธ์ โอนกรรมสิทธิ์จาก(นายประโยชน์ แดงฉ่ำ)    
7.ศรีณัฐพล ทับสะแก 78/3 หมู่ที่ 5 ปข 002/2549 ไม่เกิน 2,000 กก. 081-9955441
(นางเพ็ญศรี  พรรณา) ต.ทับสะแก สิ้นอายุ 12 มีนาคม 2561 รถจักรยานยนต์  
  อ.ทับสะแก      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
8.หน้าโคนมตรวจสภาพ 175 หมู่ที่ 9 ปข 003/2549 ไม่เกิน 2,000  กก. 081-8587869
(นายทวีป  จารุภูมิ)  ต.หนองตาแต้ม สิ้นอายุ 16  สิงหาคม 2561 รถจักรยานยนต์  
  อ.ปราณบุรี      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
         
9.หนองพลับตรวจสภาพ 536 หมู่ที่ 2 ปข 002/2550 ไม่เกิน 2,000  กก. 0-3257-1320
(นางสายรุ้ง  สุกก่ำ) ต.หนองพลับ สิ้นอายุ 10 มิถุนายน 2562 รถจักรยานยนต์ 081-7631948
  อ.หัวหิน      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
10.ปากน้ำปราณ 477/26 หมู่ที่ 2 ปข 003/2550 ไม่เกิน 2,000  กก. 0-3257-0043
(นายธีรพัฒน์  แจ่มสว่าง) ต.ปากน้ำปราณ สิ้นอายุ 18 มิถุนายน 2562 รถจักรยานยนต์  
  อ.ปราณบุรี      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
11.ปราณบุรีตรวจสภาพ 103 หมู่ที่ 7 ปข 002/2551 ไม่เกิน 1,6 00  กก. 0-3236-1397
(นายสามารถ  จำนงสันติศรี) ต.เขาน้อย สิ้นอายุ 22  เมษายน  2560 รถจักรยานยนต์  
  อ.ปราณบุรี      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
12.พี ซี ไอ ตรวจสภาพ 69/21  หมู่ที่ 4 ปข 001/2552 ไม่เกิน 1,6 00  กก. 0-3254-4577
(นายประเสริฐ ปานนิมิตจิตสมาน) ต.เขาน้อย สิ้นอายุ  8 มิถุนายน 2561 รถจักรยานยนต์ 0-3262-1417
  อ.ปราณบุรี      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
13.ประจวบยนต์ 64/5   หมู่ที่ 16 ปข 002/2552 ไม่เกิน 2,000 กก. 0-3260-4048
(นายประโยชน์  แดงฉ่ำ) ต.อ่าวน้อย สิ้นอายุ  14 ธันวาคม 2561    
  อ.เมือง      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
14.จรินทร์ 512 หมู่ที่ 6 ปข 001/2553 ไม่เกิน 1,600 กก. 032-681749
(นายศักดิ์สิทธิ์  ปรียาไกรสร) ต.ไร่ใหม่  สิ้นอายุ  6  มกราคม 2562 รถจักรยานยนต์ 086-6101242
  อ.สามร้อยยอด เดิม ปข 003/2548    
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
15.ชนะ 145   หมู่ที่ 3 ปข 002/2553 ไม่เกิน 2,000 กก. 0-3251-5159
(นางปุณณภา ทับทิมสุวรรณ) ต.ไร่เก่า สิ้นอายุ 10  มกราคม 2562 รถจักรยานยนต์  
  อ.สามร้อยยอด เดิม ปข 001/2548    
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
16.ประเสริฐเซอร์วิส 644     หมู่ที่  6  ปข 003/2553 ไม่เกิน 2,000 กก. 087-7083228
(นางสาวกาญจนา  ศรีใส) ต.อ่าวน้อย สิ้นอายุ  28  กันยายน 2559 รถจักรยานยนต์  
(เดิม  สันติ ) อ.เมือง เดิม ปข 003/2547    
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
         
         
17.ปวริศา 214/10  ปข 004/2553 ไม่เกิน 2,000 กก. 087-9336077
(นายภูวนาถ  บุญเรือง) ต.เกาะหลัก อ.เมือง สิ้นอายุ 2  ธันวาคม 2559 รถจักรยานยนต์  
(เดิม  ทับสะแกยนต์) อ.เมือง เดิม ปข 005/2549    
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
18.ภูมิรพีเซอร์วิส  43/9 ถนนประจวบคีรีขันธ์ ปข 003/2555 รถจักรยานยนต์ 081-0181195
(นางอัญชลี  ชูบดินทร์) ต.ประจวบฯ สิ้นอายุ  1  เมษายน  2561    
  อ.เมือง      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เดิม นางสาวกาญจนา  ศรีใส)    
19.เพชรเงิน 169  หมู่ที่ 16 ปข 004/2555 ไม่เกิน 2,200 กก.  
(นางสาวกนกพร  สิริสมบัติ) ต.อ่าวน้อย  อ.เมือง สิ้นอายุ  3  มกราคม  2561 รถจักรยานยนต์  
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
20.กุยบุรี 820  หมู่ที่ 7 ปข 001/2556 ไม่เกิน 2,200 กก. 086-6101242
(นายศักดิ์สิทธิ์  ปรียาไกรสร) ต.กุยบุรี    สิ้นอายุ  24  มีนาคม  2562 รถจักรยานยนต์ 032-681947
  อ.กุยบุรี      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
21.วังก์พง 8/2  หมู่ที่ 2 ปข 002/2556 ไม่เกิน 2,200 กก. 084-9752797
(นางสาวณัชชา  ทองแววศรี) ต.วังก์พง สิ้นอายุ  6  พฤษภาคม  2562 รถจักรยานยนต์ 032-825750
  อ.ปราณบุรี      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
22.หัวหิน 254  หมู่ที่ 14 ปข 003/2556 ไม่เกิน 2,200 กก. 087-1698056
(นายทวีป  จารุภูมิ) ต.หินเหล็กไฟ สิ้นอายุ  13 พฤษภาคม 2562 รถจักรยานยนต์ 081-8587869
  อ.หัวหิน      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
23.สุวัจน์ 2 101  หมู่ที่ 5 ปข 004/2556 ไม่เกิน 2,200 กก. 081-1909799
(นางฉวีวรรณ  เสมเถื่อน) ต.กำเนิดนพคุณ สิ้นอายุ  3  กรกฎาคม  2562 รถจักรยานยนต์  
  อ.บางสะพาน      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
24.สายรุ้ง 194  หมู่ที่ 4 ปข 006/2556 ไม่เกิน 2,200 กก. 081-7631948
(นางสายรุ้ง  สุกก่ำ) ต.หินเหล็กไฟ สิ้นอายุ  9  กรกฎาคม  2562 รถจักรยานยนต์  
  อ.หัวหิน      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
         
         
25.เพชรเพชร 33/7  หมู่ที่ 6 ปข 007/2556 ไม่เกิน 2,200 กก. 087-1698056
(นางสาวกิติมา  จำปาศรี) ต.กำเนิดนพคุณ สิ้นอายุ  10  กรกฎาคม 2562 รถจักรยานยนต์  
  อ.บางสะพาน      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
26.สุภาพรรณ 555/10  หมู่ที่ 7 ปข 008/2556 ไม่เกิน 2,200 กก. 086-7537607
(นางสาวสุภาพรรณ  อิ่มใจ) ต.เขาน้อย สิ้นอายุ  1  สิงหาคม  2562 รถจักรยานยนต์  
  อ.ปราณบุรี      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
27.ศรีณัฐพล (ประจวบฯ) 45/1   ถ.เพชรเกษม ปข 009/2556 ไม่เกิน 2,200 กก. 081-9955441
(นางเพ็ญศรี  พรรณา) ต.ประจวบฯ สิ้นอายุ  4  กันยายน 2559 รถจักรยานยนต์ 032-510185
  อ.เมือง      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
28.ปิยพัทธ์ 19/8  หมู่ที่ 2 ปข 010/2556 ไม่เกิน 2,200 กก. 081-6492840
(นายจรัญ  เสมเถื่อน) ต.ทองมงคล สิ้นอายุ  11  กันยายน  2559 รถจักรยานยนต์  
  อ.บางสะพาน      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
29.สมพงษ์ เซอร์วิส 239/4   หมู่ที่  1  ปข 001/2557 ไม่เกิน 2,200 กก. 087-1698056
(นายประโยชน์  แดงฉ่ำ) ถ.เพชรเกษม  ต.เกาะหลัก สิ้นอายุ  12  มกราคม 2560 รถจักรยานยนต์ 032-604048
  อ.เมือง      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
30.กิตติเอกชัย 17/2  หมู่ที่ 3 ปข 002/2557 ไม่เกิน 2,200 กก. 087-1633935
(นายประสพสุข  ศรีแตงอ่อน) ต.ห้วยยาง สิ้นอายุ  18  มีนาคม  2560 รถจักรยานยนต์  
  อ.ทับสะแก      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
31.ครูนุช 296   หมู่ที่  7  ปข 003/2557 ไม่เกิน 2,200 กก. 089-9166550
(นางน้องนุช  บรรณาการ) ต.คลองวาฬ สิ้นอายุ  27  เมษายน 2560 รถจักรยานยนต์  
  อ.เมือง      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
32.แพไม้ 3/222  หมู่บ้านเขาน้อย ปข 004/2557 ไม่เกิน 2,200 กก. 032-513789
(นายกิติพงษ์  สิริเพชรเกษม) ถ.คันคลองชลประทาน สิ้นอายุ  18  พฤษภาคม  2560 รถจักรยานยนต์ 081-9290877
  ต.หัวหิน      อ.หัวหิน     089-8000950
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
         
33.กุยเหนือ 58   หมู่ที่  6  ปข 005/2557 ไม่เกิน 2,200 กก. 089-9166550
(นายสุภโชค  วงแหวน) ถ.กุยบุรี-โพธิ์เรียง สิ้นอายุ  27  เมษายน 2560 รถจักรยานยนต์  
  ต.กุยเหนือ    อ.กุยบุรี      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
34.สุวัจน์ 3 105  หมู่ที่ 5 ปข 006/2557 ไม่เกิน 2,200 กก. 032-699336
(นางสาวศศิกานต์  หัสนะ) ต.บางสะพาน สิ้นอายุ  15  กันยายน  2560 รถจักรยานยนต์ 081-9108006
  อ.บางสะพานน้อย      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
35.เพชรทองทอง 26  หมู่ที่ 6   ปข 001/2558 ไม่เกิน 2,200 กก. 032-546052
(นายอโนทัย  แตงอ่อน) ถ.สุขาภิบาล  ต.ทับสะแก สิ้นอายุ  27  มกราคม 2561 รถจักรยานยนต์ 087-9336077
  อ.ทับสะแก      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
36.สามร้อยยอดตรวจสภาพ 4554  หมู่ที่ 6 ปข 002/2558 ไม่เกิน 2,200 กก. 089-2581969
(นายเฉลิมขวัญ  แก้วสุจริต) ถ.เพชรเกษม  ต.ศาลาลัย สิ้นอายุ  17  มีนาคม  2561 รถจักรยานยนต์  
  อ.สามร้อยยอด      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
37.บ้านฝั่งท่า 127  หมู่ที่ 5   ปข 003/2558 ไม่เกิน 2,200 กก. 081-8587869
(นายทวีป  จารุภูมิ) ต.วังก์พง สิ้นอายุ  14  มิถุนายน 2561 รถจักรยานยนต์  
  อ.ปราณบุรี      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
38.หนองซอ 305  หมู่ที่ 6 ปข 001/2559 ไม่เกิน 2,200 กก. 032-900374
(นายอภิวัฒน์  อิ่มใจ) ต.หินเหล็กไฟ สิ้นอายุ  14  กุมภาพันธ์  2562 รถจักรยานยนต์  
  อ.หัวหิน      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
39.รักษ์ 438  หมู่ที่ 5   ปข 002/2559 ไม่เกิน 2,200 กก. 080-2535649
(นายโสภณ  ระหว่างบ้าน) ต.ไร่เก่า สิ้นอายุ  11  เมษายน 2562 รถจักรยานยนต์  
  อ.สามร้อยยอด      
  จ.ประจวบคีรีขันธ์      
 

สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

199 หมู่ 16 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
169
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
160,308
  • โทรสาร : 0-3260-1900
  • E-mail : prachuap@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : กรมการขนส่งทางบก
bl