• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

 ข้อมูลพื้นฐาน                                                                                                                                                           

          O1  โครงสร้าง
          O2  ข้อมูลผู้บริหาร
          O3  อำนาจหน้าที่
          O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
          O5  ข้อมูลการติดต่อ
          O6  บริการข้อมูลด้านกฎหมาย
          O7  ข่าวประชาสัมพันธ์
          O8  Q&A
          O9  Social Network

 

   การบริหารงาน                                                                                                                                                         

          O10  แผนดำเนินงานประจำปี
          O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
          O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
          O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
          O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
          O17  E-Service

 

   การบริหารเงินงบประมาณ                                                                                                                                          

          O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
          O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
          O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
          O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
          O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                                                         

          O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

   การส่งเสริมความโปร่งใส                                                                                                                                            

          O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
          O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
          O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต                                                                                                                            

          O34  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
          O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
          O36  การประเมินความเสี่ยง การทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
          O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
          O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
          O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

   มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต                                                                                                                         

          O42  มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
29
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,763
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl