• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 47 คน

        ขนส่งจังหวัดสตูล (นายเทพฤทธิ์ แก้วสุวรรณ์)   

 • ข้าราชการ                                                จำนวน   13  คน 
 • พนักงานราชการ                                        จำนวน    8  คน
 • ลูกจ้างประจำ                                             จำนวน    2  คน
 • ลูกจ้าง กปถ.                                             จำนวน    2  คน
 • ลูกจ้างรับเหมา                                           จำนวน  10  คน
 • นักวิชาการขนส่ง (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)    จำนวน   5  คน
 สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล สาขาอำเภอละงู
 • ข้าราชการ                                                จำนวน    3  คน
 • พนักงานราชการ                                        จำนวน   2  คน
 • ลูกจ้างรับเหมา                                           จำนวน   2  คน

   

 

โครงสร้างอัตรากำลังงานบริหารงานทั่วไป
นางศรีวรรณ เสียมไหม หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวฮายาตี  สะบูดิง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวเยาวพา  เรียนแพง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวพิชญา  เล่าสกุล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวสุภาภรณ์  ลันทอง นักจัดการกองทุน
นางสาวอลิสรา ชูชื่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายโยธิน  จันทพิมล พนักงานขับรถยนต์
นายสรรประเสริฐ  รอดเกลี้ยง พนักงานบริการ
นายอดุลย์  หมัดอาด้ำ พนักงานขับรถ
นายฐานิสร์  รอดเกลี้ยง พนักงานขับรถ

 

 

โครงสร้างอัตรากำลังกลุ่มวิชาการขนส่ง
นางสาวเขมิกา สุรัตนเมธากุล หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
นางสาวพจนวรรณ  ปากบารา นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
นายสุนทร  มู่เก็ม นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
นางสาวดวงฤดี  พฤกษโกศล เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
นางสาวพรอุษา  มากจังหวัด เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางจิตต์สุคนธ์  อังสุภานิช เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวชยุดา  ดวงจินดา เจ้าหน้าที่ขนส่ง
นางสาวบาบิยา  หวันตาหลา เจ้าหน้าที่ GPS
นายบัณฑิต  อรัณยภูติ เจ้าหน้าที่ GPS
นางสาวรสนีย์  หวันยาหวา เจ้าหน้าที่ GPS
นายวินัย  แดงยวน  เจ้าหน้าที่ขนส่ง
นายณรงค์  ดำเพชร เจ้าหน้าที่ขนส่ง
นางสาวธนัชพร จันทสะโร นักวิชาการขนส่ง (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
นางวิชชุนันท์ ชุมแสง นักวิชาการขนส่ง (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
นายอุดม  อุนทุโร นักวิชาการขนส่ง (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
นางสาวอลิสรา ชูชื่น นักวิชาการขนส่ง (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)
นางสาวนันทวัน ลีระศิริ นักวิชาการขนส่ง (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

 

 
 
โครงสร้างอัตรากำลังงานฝ่ายทะเบียนรถ
นางกาญจนภัสส์  อุไรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ
นางเบญจลักษณ์  ลาลำโกน เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
นางสาวศุภลักษณ์  เทพจินดา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางรดา  สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

โครงสร้างอัตรากำลังงานฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
นางสาวชารีฟ๊ะห์  เบญยูนุส หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
นางสาววิลาวัณย์  เดิมนุ่น เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
นายสามารถ  อาสมาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวอารีวรรณ  รอดเกลี้ยง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

โครงสร้างอัตรากำลังงานฝ่ายตรวจสภาพรถ
นายสังคม  ประจวบสุข หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ
นายยุทธนา  แก้วมรกต นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
นางสาวสุพิศ  ชูนวล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายวงศกร  จันทพิมล ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ
นายกิตติศักดิ์  หน่วยแก้ว ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ

 

 
 
โครงสร้างอัตรากำลังสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู
นางแจ่มศิริ  กลับศรีอ่อน หัวหน้า สขข.ละงู
นางสาวกิตติมา  วงค์มณี เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
นายศุภวิชญ์  ตันติทวีรัตน์ นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน
นางสาวดรุณี  มัจฉา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวสุทธิวรรณ  หวันตาหลา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายวีระศักดิ์  เอียดเกิด    ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ    
นายอดิศักดิ์  มัจฉา  พนักงานขับรถ   

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
49
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,783
 • โทรสาร : 0 7471 1170
 • E-mail : satundlt@gmail.com
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl