• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

ผู้บริหาร

นายเทพฤทธิ์  แก้วสุวรรณ์

                                                                                                           ขนส่งจังหวัดสตูล

                                                                                                          

 

ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล
 
พวกเราบุคลากรในสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล และสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล สาขาอำเภอละงู มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนา สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล และสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล สาขาอำเภอละงู ให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมี "คุณธรรมเป้าหมาย" ดังนี้
 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 
ทั้งนี้ เราทุกคนจะถือปฏิบัติ เป็นกติกาขององค์กร เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนา เกิดสังคมคุณธรรมที่ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ทุกคนในองค์กร มีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาตื ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต ปัญหาหมดไป สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดี ต่อไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
31
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,094
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl