• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

หลักฐานประกอบคำขอ

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน พร้อมหลักฐานประกอบคำขอเป็นแต่ละกรณี ดังนี้

 1. กรณีใบอนุญาตไม่ขาดอายุ หรือขาดอายุไม่เกิน 3 ปี ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้
  • ใบอนุญาตฉบับเดิมหรือใบแทน
  • บัตรประชาชน
  • รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ไม่สวมใส่เสื้อยืดหรือเสื้อลาย)
 2. กรณีใบอนุญาตขาดอายุเกิน 3 ปี ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอเช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตใหม่ พร้อมใบอนุญาตฉบับเดิมหรือใบแทน
 3. กรณีใบอนุญาตฉบับเดิมสูญหาย ให้ยื่นหลักฐานการรับแจ้งความจากสถานีตำรวจ พร้อมรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ไม่สวมใส่เสื้อยืดหรือเสื้อลาย) มายื่นเป็นหลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติม จาก ข้อ 1.1 และ 1.2 พร้อมบันทึกปากคำ

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. กรณีใบอนุญาตไม่ขาดอายุ หรือขาดอายุไม่เกิน 3 ปี ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ต้องดำเนินการดังนี้
  • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
   • ทดสอบปฏิกิริยา/li>
   • ทดสอบสายตา ได้แก่ สายตาทางกว้าง สายตาทางลึก สายตาบอดสี
  • เข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของกรมการขนส่งทางบก ดังต่อไปนี้
   • ความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย 2 ชั่วโมง
 2. กรณีใบอนุญาตขาดอายุเกิน 3 ปี ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องดำเนินการตามข้อ 1.1 และ 1.2 พร้อมเข้ารับการทดสอบขับรถ
  • สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท ชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท และรับใบอนุญาตได้
  • สำหรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท จะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากร ไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรก่อน เมื่อทราบผลประวัติแล้วปรากฏว่าไม่พบประวัติ ชำระค่าธรรมเนียมชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท และรับใบอนุญาตได้ หากปรากฏว่าพบประวัติว่ามีคดีต้องรอผลคดี เมื่อทราบผลคดีแล้วปรากฏว่า ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก หรือ คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ โทษสำหรับความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระทำความผิด หรือเป็นความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้วเกินสามปี จึงจะชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตได้
 
 
 แชร์

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
99
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,833
 • โทรสาร : 0 7471 1170
 • E-mail : satundlt@gmail.com
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl