• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

คุณสมบัติ

 1. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 2. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายตรวจ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 3. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บริการ อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

หลักฐานประกอบคำขอ

 1. บัตรประชาชนและภาพถ่ายบัตรประชาชน
 2. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป (ไม่สวมเสื้อยืดหรือเสื้อลาย)
 4. ใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอ ไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. เข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของกรมการขนส่งทางบก ระยะเวลา 4 ชั่วโมง ดังนี้
  • ความรู้ด้านการปฏิบัติหน้าที่ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
  • ความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้ประจำรถ
  • ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
 2. เข้ารับการทดสอบข้อเขียน 40 ข้อ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จึงจะผ่านการทดสอบ

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
271
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,718
 • โทรสาร : 0 7471 1170
 • E-mail : satundlt@gmail.com
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl