• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

ลำดับ ชื่อรายการ หน่วย ราคา สกุลเงิน
1 คำขอ ฉบับละ 5 บาท
2 ใบคู่มือจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
3 แผ่นป้ายทะเบียน แผ่นละ 100 บาท
4 การขอค้นทะเบียนรถหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียน      
  (ก)   รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท
  (ข)   รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 50 บาท
5 การโอนทะเบียนรถ ครั้งละ 100 บาท
6 การย้ายรถ      
  (ก)   รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 50 บาท
  (ข)   รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 20 บาท
7 การตรวจสภาพรถ      
  (ก)   รถจักรยานยนต์ ครั้งละ 10 บาท
  (ข)   รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ 50 บาท
8 ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ฉบับละ 100 บาท
9 ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหนึ่งปี ฉบับละ 100 บาท
10 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ฉบับละ 50 บาท
11 การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ ครั้งละ 50 บาท
12 ใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับละ 50 บาท
13 ใบแทนอนุญาต ครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต แต่ไม่เกินฉบับละ ฉบับละ 100 บาท
14 ใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ฉบับละ 20 บาท
15 ใบแทนหนังสืออนุญาต ฉบับละ 25 บาท
16 ค่าธรรมเนียมอื่น ครั้งละ 20 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
50
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,784
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl