• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

หลักฐาน
      1.หนังสือรับรองการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
      2.หนังสือแจ้งการจำหน่ายรถของบริษัท  ผู้ผลิต
      3.หลักฐานการได้มาของรถ  เช่น  ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี  สัญญาเช่าซื้อ  หลักฐานการนำรถเข้า  หลักฐานชำระภาษีศุลกากรขาเข้า
      4.หลักฐานการทำประกันภัยตาม  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
      5.แบบคำขอจดทะเบียนรถ
      6.ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  กรณีต่างชาติใช้ภาพถ่ายหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้อง  และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงาน  กรณีต่างด้าวขอจดทะเบียนได้เฉพาะจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาเท่านั้น  ใช้หลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให้  (บัตรพลาสติกสีขมพู  ด้านหลังสีเขียว)  หนังสือรับรองการทำงาน  ทะเบียนบ้าน  (ท.ร.14)  แบบรับรองทะเบียนประวัติ  (แล้วแต่กรณี)  และใบอนุญาตขับรถ
      7.หนังสือมอบอำนาจ(กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

สถานที่ติดต่อ
     สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  และสำนักงานขนส่งจังหวัด  ที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนรถ

ขั้นตอน
      1.ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน
      2.นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
      3.ชำระเงินค่าธรรมเนียม
      4.รอรับเอกสารคืน

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
268
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,715
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl