• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

หลักฐาน
     1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ  (ถ้ามี)  หรือสำเนาภาพถ่าย
     2.แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ
     3.หลักฐานการติดตั้งโครงหลังคา/โครงเหล็ก  เช่น  ใบเสร็จรับเงินค่าโครงหลังคา/โครงเหล็ก  กรณีไม่มีใช้บันทึกถ้อยคำต่อนายทะเบียน
     4.ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
     5.หนังสือมอบอำนาจ(กรณีไม่มีดำเนินการด้วยตนเอง)  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

สถานที่ติดต่อ
     สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  1 - 5  และสำนักงานขนส่งจังหวัด  หรือสำนักงานขนส่งสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

ขั้นตอน
     1.ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน  เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ  ณ  ฝ่ายตรวจสภาพรถ
     2.ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐาน  และผลการตรวจสภาพรถ
     3.ชำระเงินค่าธรรมเนียม  และภาษีส่วนที่เพิ่ม(ถ้ามี)
     4.รอรับเอกสารคืน

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
17
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,751
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl