• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

 ในการดำเนินการขอใบแทนคู่มือจดทะเบียนรถ  เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี  หรือ  แผ่นป้ายทะเบียน  สามารถดำเนินการได้ในกรณีที่สูญหาย  ถูกทำลาย  ชำรุด  หรือลบเลือนในสาระสำคัญ 

 หลักฐาน
     1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ(กรณีชำรุด)  
     2.แบบคำขอแอื่นๆ
     3.ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
     4.หนังสือมอบอำนาจ(กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ(พร้อมฉบับจริง)  (กรณีขอใบแทนคู่มือจดทะเบียนรถ)  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

สถานที่ติดต่อ
     สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  1 - 5  และสำนักงานขนส่งจังหวัด  หรือสำนักงานขนส่งสาขาที่เจ้าของรถมีที่อยู่ปรากฎไว้ในใบคู่มือจดทะเบียนรถ  หรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้

ขั้นตอน
     1.ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน
     2.ชำระเงินค่าธรรมเนียม
     3.รอรับเอกสารคืน
 

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
81
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,815
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl