• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

การย้ายรถ  หมายความถึง  การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รถมีทะเบียนอยู่เดิมเป็นอีกจังหวัดหนึ่งตามที่เจ้าของรถประสงค์จะนำรถเข้าดำเนินการทางทะเบียนและภาษี

การแจ้งย้ายรถออก

 หลักฐาน
     1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
     2.แบบคำขออื่นๆ
     3.ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
     4.หนังสือมอบอำนาจ(กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอน
     1.ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน 
     2.ชำระเงินค่าธรรมเนียม
     3.รอรับเอกสารคืน

การแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทาง
     เจ้าของรถสามารถใช้บริการขแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทางได้  โดยรถนั้นต้องไม่มีภาษีค้างชำระ  และยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดภาษีไม่น้อยกว่า  30  วัน

 หลักฐาน
     1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
     2.แบบคำขอแจ้งย้ายรถ
     3.หนังสือมอบอำนาจ(กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอน
     1.ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน 
     2.ชำระเงินค่าธรรมเนียม
     3.รอรับเอกสารคืน

การแจ้งย้ายรถเข้า

 หลักฐาน
     1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
     2.แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม
     3.เอกสารหลักฐานการให้แจ้งรถออก
     4.ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
     5.หนังสือมอบอำนาจ(กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอน
     1.ยื่นคำขอย้ายรถเข้าพร้อมหลักฐานภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่แจ้งย้ายรถออก
     2.นำรถเข้ารับการตรวจสอบ  ณ  ฝ่ายตรวจสภาพรถ
     3.ชำระเงินค่าธรรมเนียม
     4.รับเอกสารคืน

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
20
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,754
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl