• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

 หลักฐาน
     1.หนังสือรับรองการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
     2.หนังสือแจ้งการจำหน่ายรถจากบริษัท  ผู้ผลิต
     3.หลักฐานการได้มาของรถ  เช่น  ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี  สัญญาเช่าซื้อ  หลักฐานการนำรถเข้า  หลักฐานการชำระภาษีศุลกากรขาเข้า
     4.หลักฐานการทำประกันภัยตาม  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
     5.แบบคำขอจดทะเบียนรถ
     6.ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
     7.หนังสือมอบอำนาจ(กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ  หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล(แล้วแต่กรณี)

สถานที่ติดต่อ
     สำนักงานขนส่งจังหวัด  หรือสำนักงานขนส่งสาขา  ที่ผู้ประกอบการมีภูมิลำเนาอยู่

ขั้นตอน
     1.ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  โดยบรรจุรถคันที่จะรับโอนไว้ในบัญชี  ขส.บ.11  ของใบอนุญาตประกอบการขนส่งแล้ว
     2.ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน
     3.นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ  ณ  ฝ่ายตรวจสภาพรถ
     4.ชำระเงินค่าธรรมเนียม
     5.รอรับเอกสารคืน

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
96
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,830
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl