• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

 หลักฐาน
     1.หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
     2.หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน  ได้แก่  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
     3.หลักฐานการได้มาของตัวรถ  เช่นใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี  สัญญาซื้อขาย(ถ้ามี)  หรือหลักฐานอื่น  ได้แก่  พินัยกรรม  คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก  เป็นต้น
     4.หนังสือมอบอำนาจ(กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง)  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

สถานที่ติดต่อ
     สำนักงานขนส่งจังหวัด  หรือสำนักงานขนส่งสาขา  ที่ผู้ประกอบการมีภูมิลำเนาอยู่

ขั้นตอน
     1.ผู้รับโอนต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  โดยบรรจุรถคันที่จะรับโอนไว้ในบัญชี  ขส.บ.11  ของใบอนุญาตประกอบการขนส่งแล้ว
     2.ใช้แบบคำขอโอนและรับโอน  (ที่ใช้เฉพาะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก)  ซึ่งมีการบันทึกรายละเอียดและลงนามในคำขอแล้ว  ยื่นคำขอโอน  พร้อมหลักฐาน  แล้วนำรถเข้าตรวจสอบที่ฝ่ายตรวจสภาพรถ
     3.ยื่นคำขอโอนและรับโอนพร้อมหลักฐาน  ณ  ฝ่ายทะเบียนรถ
     4.ชำระค่าธรรมเนียม
     5.รับเอกสารคืน

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
264
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,711
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl