• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

การดำเนินการเปลี่ยนเครื่องยนต์,  สีรถ,  ตัวถังรถ  จะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน  จึงทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้  ในกรณีดำเนินการก่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน  จะต้องชำระค่าปรับตาม  พ.ร.บ.การขนส่งทางบก

หลักฐาน
     1.หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
     2.หลักฐานประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอน  ได้แก่  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน  และหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
     3.หลักฐานการได้มาของอุปกรณ์ส่วนควบที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข  เช่น  หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ใหม่  ใบเสร็จรับเงินค่าทำสี  หรือใบเสร็จรับเงินค่าทำ/ดัดแปลงตัวรถ
     4.หนังสือมอบอำนาจ(กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง)  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

สถานที่ติดต่อ
     สำนักงานขนส่งจังหวัด  หรือสำนักงานขนส่งสาขา  ที่ผู้ประกอบการมีภูมิลำเนาอยู่

ขั้นตอน
     1.ใช้แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ  ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ  พร้อมหลักฐาน
     2.ชำระค่าธรรมเนียม
     3.เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนแล้ว  จึงทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้  ในกรณีดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
     4.นำรถเข้ารับการตรวจสอบ  ณ  ฝ่ายตรวจสภาพรถ
     5.นำหลักฐานการตรวจสอบรถจากฝ่ายตรวจสภาพรถ  ยื่นต่อฝ่ายทะเบียนรถ  พร้อมหลักฐาน
     6.รับเอกสารคืน
 

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
67
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,801
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl