• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

การย้ายรถ  สามารถดำเนินการได้  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดต้นทาง  หรือ  ณ  สำนักงานขนส่งปลายทาง  โดยก่อนดำเนินการแจ้งย้ายรถจะต้องทำการถอนรถออกจากบัญชี  ขส.บ.11  ณ  สำนักงานขนส่งต้นทาง  และทำการบรรจุรถเข้าบัญชี  ขส.บ.11  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดปลายทาง

หลักฐาน
     1.หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
     2.แบบคำขออื่นๆ
     3.หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ  กรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
     4.หนังสือรับรองการบรรจุรถจากนายทะเบียนประจำจังหวัดปลายทาง  กรณียื่นดำเนินการที่สำนักงานขนส่งต้นทาง)
     5.หนังสือมอบอำนาจ(กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

สถานที่ติดต่อ
     สำนักงานขนส่งจังหวัด  หรือสำนักงานขนส่งสาขา  ที่ผู้ประกอบการมีภูมิลำเนาอยู่

ขั้นตอน
     1.ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน
     2.รอรับเอกสารคืน

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
98
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,832
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl