• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว (มีอายุ 2 ปี)
1. รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว (ผู้ยื่นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)
2. รถจักรยานยนต์ชั่วคราว (ผู้ยื่นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์)
3. รถสามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว (ผู้ยื่นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)

หลักฐาน
1. บัตรประชาชน (ฉบับจริง)
2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ต้องออกก่อนวันที่ย่ืนคำขอไม่เกิน 1 เดือน

3. กรณีต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา หนังสือสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตทำงาน
    ที่ยังไม่สิ้นอายุ ใบรับรองแพทย์ ต้องออกก่อนวันย่ืนคำขอไม่เกิน 1 เดือน

่าธรรมเนียม
    - ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว             205.- บาท
    - ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว  105.- บาท
    - ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว    105.- บาท

หมายเหตุ
    - กรณีผู้ที่ขอรับใบอนุญาตขับรถมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวมาแล้ว แต่ยังคงมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องเข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมง

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
71
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,805
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl