• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่่างประเทศ

หลักฐาน
1. หนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้เดินทาง พร้อมสำเนา
2. บัตรประชาชน (ฉบับจริง)

3. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือตลอดชีพ (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา /
    ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่หมดอายุ (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา
4. หลักฐานการแก้ไขช่ือ-สกุล
5. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม

ค่าธรรมเนียม
    ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ         505.- บาท

หมายเหตุ 
    กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ ให้เตรียมหลักฐาน ดังนี้
    - ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

    - บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 
 
 แชร์

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
94
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,828
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl