• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 15 กันยายน 2564

นวัตกรรม สขจ.สตูล (กล้องประมวลภาพส่งผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสภาพรถ)

กล้องประมวลภาพส่งผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสภาพรถ

เป็นนวัตกรรมประเภทการมีนวัตกรรมใหม่ เพื่อหาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา โดยใช้การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุดในการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมการขนส่งทางบก "เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย" เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแก่ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลจึงได้ทำนวัตกรรม "กล้องประมวลผลเข้าที่ประชถมคณะกรรมการตรวจสภาพรถ" ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิผลของส่วนราชการ และเพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านกระบวนการการให้บริการประชาชน ดังนี้ 

3.1 ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน

3.2 ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

3.3 เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่

3.4 คณะกรรมการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ พร้อมทั้งใช้เป็นหลักฐานประกอบการวินิจฉัยที่ชัดเจน

                   

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทรศัพท์แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/งาน -กลุ่มวิชาการขนส่ง 074-722344 -ฝ่ายทะเบียนรถ 074-711885 -ฝ่ายตรวจสภาพรถ 074-711825 -ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 074-711427 -งานบริหารงานทั่วไป 074-711170 -สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลสาขาอำเภอละงู 074-773166-7 -สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสตูล 074-724317

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
64
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
273,798
  • โทรสาร : 0 7471 1170
  • E-mail : satundlt@gmail.com
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl