การดำเนินการด้านการประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร https://www.dlt.go.th/site/satun/m-news/8935/ กรมการขนส่งทางบก th-TH Tue, 09 Aug 2022 08:28:53 +0700 กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/minisite/img/dlt-logo-small.png https://www.dlt.go.th/site/satun/m-news/8935/ การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทไม่ประจำทางด้วยรถโดยสารhttps://www.dlt.go.th/site/satun/m-news/8935/view.php?_did=21245การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร เอกสารหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ (ออกมาแล้วไม่เกิน 90 วัน), สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 การยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสารhttps://www.dlt.go.th/site/satun/m-news/8935/view.php?_did=21244การยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร เอกสารหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ (ออกมาแล้วไม่เกิน 90 วัน), สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงน...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสารhttps://www.dlt.go.th/site/satun/m-news/8935/view.php?_did=21243การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร เอกสารหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ (ออกมาแล้วไม่เกิน 90 วัน), สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700 การแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสารhttps://www.dlt.go.th/site/satun/m-news/8935/view.php?_did=21242การแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร ในกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เช่น เปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ชื่อสถานประกอบการ, ที่อยู่ ฯลฯ หลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการยื่นคำขอ ใ...Thu, 01 Jan 1970 07:33:39 +0700