• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีกรมการขนส่งทางบก

ภารกิจของสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี

          มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง วางแผนและส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งภายในจังหวัด และกำกับดูแลสถานประกอบการภายในจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานขนส่งจังหวัด และสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ เฉพาะในพื้นที่ความรับผิดชอบได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบางระจัน อำเภออินทร์บุรี อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอบางระจัน และอำเภอพรหมบุรี โดยมีการ แบ่งหน่วยงานภายในดังนี้

 

          งานบริหารงานทั่วไป
                    มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

                              1.1 งานธุรการทั่วไป
                              1.2 งานสารบรรณ
                              1.3 งานการเจ้าหน้าที่
                              1.4 งานการเงินและบัญชี
                              1.5 การจัดทำงบประมาณ
                              1.6 งานพัสดุครุภัณฑ์
                              1.7 งานรับชำระภาษีทางไปรษณีย์
                              1.8 งานทะเบียนรถราชการ
                              1.9 งานการประชุม
                              1.10 งานประสานราชการ
                              1.11 ช่วยงานด้านตรวจการขนส่ง
                              1.12 งานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งของสำนักงานขนส่งจังหวัด
                              1.13 งานด้านการบันทึกข้อมูลและประมวลผลเบื้องต้นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

 

          กลุ่มวิชาการขนส่ง
                    มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง เพื่อวางแผนและจัดระเบียบการขนส่งภายในจังหวัด การกำหนด ปรับปรุง ยกเลิก เส้นทางการเดินรถ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง ไม่ประจำทาง รถขนาดเล็กและส่วนบุคคล งานประกอบการขนส่งทุกประเภท การตรวจการขนส่ง ตรวจตราปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การประชาสัมพันธ์ ควบคุม ตรวจตรา ปราบปรามและจัดระเบียบการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก การอนุญาตและกำกับดูแลโรงเรียนสอนขับรถให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านการบันทึกข้อมูลและประมวลผลเบื้องต้นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

          ฝ่ายทะเบียนรถ
                    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนและจัดเก็บภาษีรถให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
                              3.1 งานรถขนส่ง ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนและการจัดเก็บภาษีรถ สำหรับรถโดยสาร และรถบรรทุก ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
                              3.2 งานรถยนต์ ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนและการจัดเก็บภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 

          ฝ่ายตรวจสภาพรถ
                    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบรถ การตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ดำเนินการด้านสถานตรจสภาพรถเอกชน ตลอดจนการควบคุม กำกับดูแล การตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของตัวรถ และการอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชน และการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการควบคุม กำกับดูแล  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 

          ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
                    มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี

202 หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
269
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
298,419
  • โทรสาร : 0-36507185  ต่อ 13
  • E-mail : webmaster@dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl