• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีกรมการขนส่งทางบก

 1. รถที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพ ก่อนเสียภาษีประจำปี
  • รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน
  • รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทดังนี้
   • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
   • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
   • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
   • รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป
   • รถที่ภาษีขาดเกิน 1 ปี
     
 2. สถานที่ตรวจสภาพ
  • รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภทเจ้าของรถจะนำไป ตรวจสภาพ ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้
  • รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ต้องตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ยกเว้น
   • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรม จะตรวจสภาพที่ ตรอ. หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้
   • รถของสวนราชการ บุคคลในคณะผู้แทนทางการฑูต คณะผู้แทนทางกงสุล องค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ จะตรวจสภาพที่ ตรอ. หรือหน่วยงานของกรมการขนส่ง ก็ได้
   • รถที่มีการดัดแปลงสภาพ รถที่เปลี่ยนสี เปลี่ยนเครื่องยนต์ รถที่มี ปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ รถที่ขาดต่ออายุ ทะเบียนเกิน 1 ปี ฯลฯ (รายละเอียดตามข้อ 7) ให้นำรถไปตรวจ สภาพ ณ หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก
     
 3. ระยะเวลาที่ต้องนำรถไปตรวจสภาพ

  การตรวจสภาพรถ เจ้าของสามารถนำไปตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี

 4. อัตราค่าตรวจสภาพ
  • รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
  • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท
  • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท

  ในการไปติดต่อกับสถานตรวจสภาพรถให้เข้าของรถนำรถและ สมุดคู่มือทะเบียนรถ ไปแสดง และหากผลการตรวจสภาพปรากฏว่า รถอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านการตรวจ สภาพสถานตรวจสภาพรถจะออกใบรับรองการตรวจสภาพรถตามแบบ ที่กรมการ ขนส่งทางบกกำหนด รถอยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านการตรวจสภาพ สถานตรวจสภาพรถจะแจ้งข้อบกพร่องที่เป็นเหตุให้รถนั้นไม่ผ่านการตรวจสภาพให้เจ้าของทราบ เพื่อจะได้ นำรถไปแก้ไขข้อบกพร่องแล้วนำมาตรวจใหม่ หากแก้ไขแล้วนำไปตรวจ สภาพที่ สถานตรวจสภาพรถเอกชนแห่งเดิมภายใน 15 วัน จะเสียค่าตรวจใหม่ ในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าบริการที่กำหนดไว้ แต่หากเกิน 15 วัน หรือไปตรวจที่สถาน ตรวจสภาพรถเอกชนแห่งอื่น จะเสียค่าบริการเต็มอัตรา

 5. การนับอายุใช้งานของรถ

  การนับอายุการใช้งานของรถ ให้นับอายุทางทะเบียนโดยนับตั้งแต่วัน ที่จดทะเบียนครั้งแรกถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี (วันครบกำหนดเสียภาษีประจำปี)

 6. เงื่อนไขเกี่ยวกับประเภท ชนิด ยี่ห้อ และขนาดรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) จะให้บริการ

  สถานตรวจสภาพรถเอกชนแต่ละแห่งจะต้องตรวจสถาพรถตามชนิด (ยี่ห้อ) ประเภท และ ขนาดรถตามที่ยื่นขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากทะเบียนกลางไว้ เช่น ตรวจสภาพรถยนต์ ขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม ทุกยี่ห้อ หรือ ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เฉพาะยี่ห้อหรือตรวจสภาพรถยนต์ขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม และเกิน 1,600 กิโลกรัม และรถจักรยานยนต์ ทุกยี่ห้อ เป็นต้น กรณีรับตรวจสภาพรถบางชนิดยี่ห้อ ต้องแสดงป้ายที่เห็น ได้ชัดเจน เพื่อให้ประชนที่จะมาใช้บริการทราบ ด้วยกรณีสถานตรวจสภาพเอกชนแห่งใด ประสงค์จะตรวจสภาพรถในประเภท ชนิด ยี่ห้อ และขนาดต่างจากที่ได้รับอนุญาตจาก นายทะเบียนกลาง ให้ทำหนังสือขออนุญาตต่อนายทะเบียนกลางเพื่อพิจารณา เป็นรายๆ ไปได้

 7. รถที่ต้องนำไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก (สถานตรวจสภาพรถเอกชนไม่สามารถรับตรวจสภาพได้) รถที่ดัดแปลงสภาพผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้
  • รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจาก รายการที่จดทะเบียนไว้ในสมุดคู่มือ ทะเบียนรถ (เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยนชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น)
  • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ (เช่น ไม่ปรากฏตัวเลข ตัวเลข ชำรุด หรือมีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ หรือลบเลือน จนไม่สามารถตรวจสอบ ความถูกต้องได้ เป็นต้น) รถที่เจ้าของได้ แจ้งการไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งการ ไม่ใช้รถตลอดไปไว้
   • รถเก่าที่มีเลขทะเบียนเ็ป็นเลขทะเบียนรุ่นเก่า (เช่น กท-00001,กทจ-0001 เป็นต้น)
   • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วได้คืน
   • รถที่ได้สิ้นอายุภาีษีประจำปี (ขาดต่อทะเบียน) เกิน 1 ปี (ตรอ. ตรวจได้)

สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี

202 หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
233
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
298,383
 • โทรสาร : 0-36507185 ต่อ 13
 • E-mail : webmaster@dlt.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl