• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีกรมการขนส่งทางบก

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

        • ข้อมูลพื้นฐาน

               O1  โครงสร้าง

               O2  ข้อมูลผู้บริหาร

               O3  อำนาจหน้าที่

               O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

               O5  ข้อมูลการติดต่อ

               O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

        • ข่าวประชาสัมพันธ์

               O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

        • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

               O8  Q&A

               O9  Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

        • แผนดำเนินงาน

               O10  แผนดำเนินงานงบประมาณ

               O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

               O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                             -  ปี 2561

                             -  ปี 2560

                             -  ปี 2559

                             -  ปี 2558

                             -  ปี 2557

        • การปฏิบัติงาน

               O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

        • การให้บริการ

               O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

               O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

               O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

               O17  E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

        • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

               O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

               O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

               O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

               O21  แผนการจัดซื้ิอจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

               O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

               O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

               O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

               O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

               O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

               O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

               O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

        • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

               O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

               O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

               O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

        • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

               O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

               O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

        • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

               O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

               O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

        • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

               O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

               O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

        • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

               O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

        • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

               O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

               O40  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

               O41  รายงานผลการดำเนินการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

               O42  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

               O43  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

               O44  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

               O45  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

               O46  มาตรการป้องกันการรับสินบน

               O47  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

               O48  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี

202 หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
239
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
298,389
  • โทรสาร : 0-36507185  ต่อ 13
  • E-mail : webmaster@dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl