• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีกรมการขนส่งทางบก

ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี

ตัวเลือก ผลโหวต
ไม่ ครบถ้วนแล้ว 8
ปรับปรุง 6

รูปแบบการนำเสนอเข้าใจง่าย

ตัวเลือก ผลโหวต
มากที่สุด 4
มาก 1
ปานกลาง 4
น้อย 2
น้อยที่สุด 1

ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน

ตัวเลือก ผลโหวต
มากที่สุด 5
มาก 2
ปานกลาง 1
น้อย 2
น้อยที่สุด 2

ความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ

ตัวเลือก ผลโหวต
มากที่สุด 5
มาก 0
ปานกลาง 4
น้อย 0
น้อยที่สุด 1

เหตุผลสำคัญในการเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี

ตัวเลือก ผลโหวต
สืบค้นข้อมูลด้านทะเบียนและภาษีรถ 4
สืบค้นข้อมูลด้านใบอนุญาตขับรถ 2
สืบค้นข้อมูลอัตราค่าโดยสาร 1
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์/ข่่าวประกวดราคา 5
ดาวน์โหลดเอกสาร 0

ท่านมีความสนใจในการเข้าใช้เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีมากน้อยเพียงใด

ตัวเลือก ผลโหวต
สนใจมากที่สุด 5
สนใจมาก 2
สนใจ 2
ไม่สนใจ 0

ท่านเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีหรือไม่

ตัวเลือก ผลโหวต
เคย 12
ไม่เคย 1

อาชีพ

ตัวเลือก ผลโหวต
นักเรียน/นักศึกษา 0
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3
พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง 2
ธุรกิจส่วนตัว 2

ระดับการศึกษา

ตัวเลือก ผลโหวต
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า 0
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1
ปวส./อนุปริญญา 2
ปริญญาตรี 2
สูงกว่าปริญญาตรี 3

อายุ

ตัวเลือก ผลโหวต
20-30 ปี 0
31-40 ปี 6
41-50 ปี 3
อายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 0

เพศ

ตัวเลือก ผลโหวต
ชาย 6
หญิง 4

สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี

202 หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
254
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
298,404
  • โทรสาร : 0-36507185  ต่อ 13
  • E-mail : webmaster@dlt.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2565 : กรมการขนส่งทางบก
bl