• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษกรมการขนส่งทางบก

ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 57 คน

แยกได้ดังต่อไปนี้

  • ข้าราชการ จำนวน 28 คน (อัตราว่าง 1 อัตรา : นักวิชาการเงินและบัญชี)

  • ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน

  • พนักงานราชการ จำนวน 14 คน

  • ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมา จำนวน 12 คน

 

 

 

นายไกรสร  แจ่มหอม
ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาการขนส่ง

>> ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

>> ฝ่ายตรวจสภาพรถ

>> ฝ่ายทะเบียนรถ

 

>> งานบริหารงานทั่วไป

>> สขข.กันทรลักษ์

 

นางณัฐนรีภัทร์ นาวีเสถียร
หัวหน้ากลุ่มวิชากาารขนส่ง

นางสาวจิราณี  บตรภักดี
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ

นางสาวชิดชนก  กุลพร
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

นายอนุชาติ  ทุ้มกลาง
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

นางกนกพร  ขันชลี
จพง.ขนส่งชำนาญงาน

นางสาวสุภาภรณ์  โคตรวงศ์
เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

นายสมพร  บุดดาห์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายสุเทพ  สาลีพันธ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ 1584

นายชูชาติ  บุตรภักดี
เจ้าหน้าที่ศูนย์ จีพีเอส

นายทองดี  บัววงศ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ จีพีเอส

นายอนันต์  โทมี
เจ้าหน้าที่ศูนย์ จีพีเอส

นายธีระพล  สมานสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ตรวจจับความเร็ว

 

 

 

นายทัพพสาร  สมัย
เจ้าหน้าที่ตรวจจับความเร็ว

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

>> กลุ่มวิชาการขนส่ง

>> ฝ่ายตรวจสภาพรถ

>> ฝ่ายทะเบียนรถ

 

>> งานบริหารงานทั่วไป

>> สขข.กันทรลักษ์

 

นายบุญฤทธิ์  ทองขาว
หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

นายนพพร  สามัคคีมิตร
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

นายชัยวัตน์  บุญสละ
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

นางสาวปวีณา  สินประสิทธิ์
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

นางสาวสุดาวรรณ  พันธ์จำนงค์
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

นางกันทิมา  ศรีทอง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาววินุช  ศรีธนานุวัฒน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวธัญชนก  นาคใหญ่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

 

ฝ่ายตรวจสภาพรถ

>> กลุ่มวิชาการขนส่ง

>> ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

>> ฝ่ายทะเบียนรถ

 

>> งานบริหารงานทั่วไป

>> สขข.กันทรลักษ์

 

นายธรรมศักดิ์  ประดิษฐ์ผล
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

นายฑีฆาวุฒิ  ศรีทอง
นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน

นายจักรกฤษณ์  มหิษานนท์
นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน

นางวราพร  จำเริญทรัพย์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

นางสาวฟาริดา  ศิริสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายรุ่งโรจน์  ซุยกระโทก
ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ

นายชาคร  แก้วละมุล
ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ

 

 

 

 

ฝ่ายทะเบียนรถ

>> กลุ่มวิชาการขนส่ง

>> ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

>> ฝ่ายตรวจสภาพรถ

 

>> งานบริหารงานทั่วไป

>> สขข.กันทรลักษ์

 

นายณรงค์  อิสมาแอล
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ

นางจุคลีพร  เกษาพันธ์
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

นางสาวนิภาพร  สารภาค
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

นางสาวพัชรี  สัตย์ธรรม
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

นางสาววิมาลย์พร  กานกายันต์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวลลิตวดี  วรรณภูงา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวชรินรัตน์  เจริญวสันต์กุล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวธีราภรณ์  ทองมันปู
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป

>> กลุ่มวิชาการขนส่ง

>> ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

>> ฝ่ายตรวจสภาพรถ

 

>> ฝ่ายตรวจสภาพรถ

>> ฝ่ายทะเบียนรถ

 

นางสาวธัญลักษณ์  นิยมสุข
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ว่าง
นวก.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาววลัยฟ้า  บุญธรรม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายจำนงค์  จำเริญทรัพย์
พนักงานบริการ

 

นายเอนก  โทมี
พนักงานบริการ

นายประวิทย์  พวงจันดา
พนักงานขับรถ

นางสาวผกามาศ  แสงทอง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

นางสาวสุวรรณา  จันทูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายภาคภูมิ  ปั่นแว่น
พนักงาขับรถ

นายวรชิต  สีสาลี
พนักงาขับรถ

 

 

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอำเภอกันทรลักษ์

>> กลุ่มวิชาการขนส่ง

>> ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

>> ฝ่ายตรวจสภาพรถ

>> ฝ่ายทะเบียนรถ

>> งานบริหารงานทั่วไป

 

นางสุภาภรณ์  ธีระญาณจาโร
หัวหน้าสำนักงานขนส่งฯ สาขาฯ

นางกานต์มณี  บุดดา
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

นางวนิดา  เนาวะราช
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

นางนุจรินทร์  วงษ์วานเจริญ
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

นางศิรินยา  ตรีรัตน์วิชชา
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาววัชรินทร์  แก่นกุหลาบ
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

นายวิษณุ  ทะลา
นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน

 

นายอรรถสิทธิ์  สวัสดิราช
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวพิชญาดา  ดวงจันทร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวณัฐกานต์ กายชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายพูนสุข  ทนงค์
ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

287 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 0 4561 7420 พิกัด GPS Lat,Lon / 15.087673, 104.328274

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
497
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
430,874
  • โทรสาร : 0 4561 7420
  • E-mail : sisaket@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl