• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษกรมการขนส่งทางบก

งานบริหารงานทั่วไป

          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน และบัญชี การจัดทำงบประมาณ การพัสดุ งานรับชำระภาษีรถทางไปรษณีย์ งานทะเบียนรถราชการ งานธุรการทั่วไป และช่วยงานด้านตรวจการ งานส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งของสำนักงานขนส่งจังหวัด รวมทั้งงานด้านการบันทึกข้อมูลและประมวลผลเบื้องต้นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

          งานการเงินและบัญชี การรับเงินและออกใบเสร็จเงินรายได้แผ่นดิน ค่าภาษีรถ ค่าธรรมเนียม การดำเนินการด้านทะเบียนรถ ใบอนุญาตขับรถ ค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย และเงินนอกงบประมาณอื่น การนำส่งเงิน การนำเงินฝากธนาคาร การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของสำนักงานฯ จัดทำฎีกาเบิกเงินจากคลัง ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน จ่ายเงินตามฎีกา จัดทำรายการรับ - จ่ายเงิน ประจำวัน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน จัดทำงบเดือนรายจ่าย จัดทำงบประมาณของสำนักงานฯ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • งานธุรการทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานการเงินและบัญชี
 • การจัดทำงบประมาณ
 • งานพัสดุครุภัณฑ์
 • งานสั่งผลิต จัดเก็บรักษาและเบิก-จ่ายแผ่นป้ายทะเบียนรถ
 • งานรับชำระภาษีรถผ่านช่องทางต่าง ๆ
 • งานการประชุม
 • งานประสานราชการ
 • งานเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและรวบรวมสถิติผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด

ประเภทรายได้ที่จัดเก็บ

 • ค่าภาษีรถตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
 • ค่าภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
 • เงินรายได้แผ่นดิน
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ
 • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการทางทะเบียนรถ
 • ค่าบริการสถานที่

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

287 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 0 4561 7420 พิกัด GPS Lat,Lon / 15.087673, 104.328274

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
488
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
430,865
 • โทรสาร : 0 4561 7420
 • E-mail : sisaket@dlt.mail.go.th
 • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl