• ขนาดอักษร

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 20 สิงหาคม 2559

ป้ายจราจรประเภทบังคับ

 

ป้ายจราจรประเภทบังคับ
หยุด : รถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง ให้ทาง : รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถ และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
ให้รถสวนทางมาก่อน : ให้รถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังสวนทางมาก่อน ถ้ามีข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อน ก็ให้หยุดรถถัดต่อกันตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้  ห้ามแซง : ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามเข้า : ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ห้ามเลี้ยวซ้าย : ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย
ห้ามกลับรถไปทางซ้าย : ห้ามกลับรถไปทางซ้าย ห้ามเลี้ยวขวา : ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา
ห้ามกลับรถไปทางขวา : ห้ามกลับรถไปทางขวา ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ : ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย หรือห้ามกลับ
ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย : ห้ามให้เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือช่องจราจรไปทางซ้าย ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ : ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา หรือห้ามกลับ
ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา : ห้ามให้เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือช่องจราจรไปทางขวา ห้ามใช้เสียง : ห้ามให้ใช้เสียงสัญญาณ หรือทำให้เกิดเสียง ที่ก่อการรบกวนด้วยประการใด ๆ ในเขตที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถยนต์ : ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ห้ามรถจักรยาน สามล้อ และรถจักรยานยนต์ :ห้ามรถจักรยานยนต์ สามล้อ และรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถบรรทุก : ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย   ห้ามรถจักรยานยนต์ : ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถพ่วง : ห้ามรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วงทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ห้ามรถยนต์สามล้อ : ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถสามล้อ : ห้ามรถสามล้อเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ห้ามรถจักรยาน : ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ตั้งป้าย
ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น : ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร : ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถแทรกเตอร์ : ห้ามรถแทรกเตอร์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ห้ามเกวียน : ห้ามเกวียนทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ : ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย หยุดตรวจ : ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และเคลื่อนรถต่อไปได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วนั้น
ห้ามจอด : ห้ามให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การหยุดรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะ ซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า จำกัดความเร็ว : ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้นๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้ายจนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น
ห้ามหยุด : ห้ามให้หยุดหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด ห้ามรถสูงเกินกำหนด : ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความสูงเกินกว่าที่กำหนด ที่กำหนดไว้เป็น “เมตร” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถยาวเกินกำหนด : ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีความยาวเกินกำหนดเป็น “เมตร” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ห้ามรถหนักเกินกำหนด : ห้ามมิให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด หรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็น “ตัน” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
ห้ามรถกว้างเกินกำหนด : ห้ามให้รถทุกชนิดที่มีความกว้างเกินกำหนด เป็น “เมตร” ตามจำนวนตัวเลขในป้ายนั้นๆ เข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย ให้ใช้ความเร็ว : ให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อ
ให้รถเดินทางเดียวไปข้างหน้า : ให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด   ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย : ให้ขับรถไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา : ให้ขับรถไปทางขวาแต่ทางเดียว ให้ชิดซ้าย : ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้ายของป้ายรถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง
 ให้ชิดขวา : ให้ขับรถผ่านไปทางด้านขวาของป้ายรถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง ให้รถไปทางซ้ายหรือทางขว : ให้ขับรถผ่านไปทางด้านซ้าย หรือทางด้านขวาของป้าย
ให้เลี้ยวซ้าย : ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว ให้เลี้ยวขวา : ห้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้ายแต่ทางเดียว
ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา : ให้ขับรถเลี้ยวไปทางซ้าย หรือไปทางขวา ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย : ให้ขับรถตรงไป หรือเลี้ยวไปทางซ้าย
ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา : ให้ขับรถตรงไป หรือเลี้ยวไปทางซ้าย วงเวียน : ให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียนและรถที่จะเริ่มเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียน ต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่แล่นอยู่ในทางรอบวงเวียนผ่านไปก่อน ห้ามขับรถแทรก หรือตัดหน้ารถที่อยู่ในเขตทางรอบบริเวณวงเวียน
ช่องดินรถประจำทาง : ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถประจำทาง  ช่องเดินรถมวลชน : ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถมวลชน ที่มีคนนั่งไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ปรากฏใน
ช่องเดินรถจักรยานยนต์ : ช่องเดินรถที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นช่องเดินรถจักรยานยนต์ ช่องเดินรถจักรยาน : ทางที่ได้จัดทำไว้สำหรับรถจักรยาน 
เฉพาะคนเดิน : บริเวณที่ติดตั้งป้ายเป็นบริเวณที่กำหนดให้เฉพาะคนเดินเท่านั้น สุดเขตบังคับ : พ้นสุดระยะที่บังคับตามความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อนชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้น

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

287 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 0 4561 7420 พิกัด GPS Lat,Lon / 15.087673, 104.328274

ผู้เยี่ยมชมวันนี้
288
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
553,565
  • โทรสาร : 0 4561 7420
  • E-mail : sisaket@dlt.mail.go.th
  • © สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : กรมการขนส่งทางบก
bl